همکاری نزدیک عضو پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت را ارج نهاده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نمائیم.

دکتر شهاب جنابی | مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی