انجمن مهندسی صنایع ایران

کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نقش سازنده انجمن مهندسی صنایع ایران در به ثمر نشستن رشد و بالندگی متخصصین و نخبگان جهت تحقق توسعه علم در این حوزه با درجه عالی قدردانی کرد.

تداوم این موفقیت را به روسا و اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی صنایع سراسر کشور، اعضای انجمن، دانش آموختگان و دانشجویان مهندسی صنایع و... تبریک می گوییم.