انجمن مهندسی صنایع ایران

بعد از ظهر سه شنبه ساعت 16 تا 18 با حضور یک متخصص حوزه بازرگانی خارجی به تاثیرات ناشی از گسترش ویروس کرونا بر زنجیره تامین و تجارت خارجی پرداخته خواهد شد.

ارائه محمدرضا ایزدیان، مدیرکل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران بر سازمان جهانی تجارت و نقش آن در زنجیره ارزش جهانی تمرکز خواهد داشت.

جهت اعلام حضور از طریق نشانی iiie.ir/link160 اقدام نمائید.

این جلسه توسط انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری انجمن لجستیک ایران در بستر SKYROOM برگزار خواهد شد.

تاثیر کرونا بر زنجیره تامین و تجارت خارجی