سکانداری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور را تبریک عرض نموده و توفیقات ایشان را آرزومندیم.

دکتر علیرضا علی احمدی | معاون سازمان برنامه و بودجه کشور