انجمن مهندسی صنایع ایران

بیست و یکمین سال فعالیت انجمن مهندسی صنایع ایران بر جامعه مهندسی صنایع و ذینفعان آن گرامی باد.

امید که همگی بتوانیم در گسترش دانش و توسعه کاربرد این رشته مهم و ارزشمند بیش از پیش موثر باشیم.

بر همین اساس در سال جدید فعالیت، خدمت امانت کتاب در قالب کتابخانه انجمن مهندسی صنایع ایران به اعضای محترم انجمن ارائه خواهد شد.

هم اکنونمخزن کتاب در حال به روزرسانی مستمر می باشد و همزمان از علاقمند جهت مشارکت در این حرکت علمی- فرهنگی دعوت به عمل می آید.

بیست و یکمین سال فعالیت انجمن مهندسی صنایع ایرا گرامی باد