چاپ
دسته: Uncategorised
انجمن مهندسی صنایع ایران

جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران

فرم های خوداظهاری بخش کتاب

فرم های خوداظهاری بخش پایان نامه

فرم های خوداظهاری بخش ترویج مهندسی صنایع

 

شنبه پایان مهلت شرکت در جشنواره

 

مولفین و مترجمین ارجمندی که قصد ارسال نسخه فیزیکی کتاب خود را دارند، لازم است قبل از پایان وقت اداری روز شنبه، اثر خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. روش بارگذاری فایل کتاب برقرار می باشد.