انجمن مهندسی صنایع ایران

برای ارسال مقالات خود به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

  • برگزار کنندگان: انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • مهلت ارسال مقالات: 30 دی

  • زمان برگزاری: 4 و 5 اسفند 1395
  • محل کنفرانس: بابلسر- هتل بین المللی میزبان

  • وب سایت کنفرانس: iiec2017.com

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

برای ارسال مقالات خود به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

  • برگزار کنندگان: انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • مهلت ارسال مقالات: 30 دی

  • زمان برگزاری: 4 و 5 اسفند 1395
  • محل کنفرانس: بابلسر- هتل بین المللی میزبان

  • وب سایت کنفرانس: iiec2017.com