انجمن مهندسی صنایع ایران

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 25-5-1396

دکتر مهدی فتح ا…/ رئیس هیات مدیره

مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ دبیر و نایب رئیس

دکتر کیا پارسا / عضو هیات مدیره و خزنه دار

دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره

دکتر سید فرهنگ فصیحی/ عضو هیات مدیره

دکتر عمران محمدی/ عضو هیات مدیره

مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن

 

اعضاء هیأت مديره دوره نهم انجمن مهندسی صنایع ایران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25-06-1396 و مجوز شماره 145338-3 مورخ 3-7-1396 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 

دکتر مهدی فتح ا…/ رئیس هیات مدیره

email1.jpg

 fath.jpg

 

مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ دبیر و نایب رئیس هیات مدیره

email2.jpg

shojaei-photo.jpg

 

دکتر کیا پارسا / عضو هیات مدیره و خزنه دار
 

email4.jpg

kiaparsa.jpg

 

دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره

email5.jpg

 shojaee.jpg

 

دکتر الیپس مسیحی / عضو هیات مدیره

email7.jpg

 ellips.jpg

 

دکتر سید فرهنگ فصیحی/ عضو هیات مدیره

 fasihi.jpg

 

دکتر عمران محمدی/ عضو هیات مدیره

 mohamadi.jpg

 

مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن

email8.jpg

 piravivanak.png

 

مهندس فرهاد مهمان پذیر / بازرس علی البدل

 mehmanpazir.JPG

 

اعضاء هیأت مديره دوره نهم انجمن مهندسی صنایع ایران

صورتجلسه مجمع عمومي 94/11/14

          

 

دکتر مهدی فتح ا…/ رئیس هیات مدیره

email1.jpg

 fath.jpg

 

مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ دبیر و نایب رئیس هیات مدیره

email2.jpg

shojaei-photo.jpg

 

دکتر فرشید عبدی/ عضو هیات مدیره و خزانه‌دار
 

email3.jpg

farshidabdi.JPG

 

دکتر کیا پارسا / عضو هیات مدیره
 

email4.jpg

kiaparsa.jpg

 

دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره

email5.jpg

 shojaee.jpg

 

دکتر عباس کرامتی / عضو هیات مدیره

email6.jpg

 abaskeramati.jpg

 

دکتر الیپس مسیحی / عضو هیات مدیره

email7.jpg

 ellips.jpg

 

دکتر سید فرهنگ فصیحی/ عضو علی البدل هیات مدیره

 fasihi.jpg

 

دکتر عمران محمدی/ عضو علی البدل هیات مدیره

 mohamadi.jpg

 

مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن

email8.jpg

 piravivanak.png

 

مهندس فرهاد مهمان پذیر / بازرس علی البدل

 mehmanpazir.JPG