انجمن مهندسی صنایع ایران

  111.jpgعلاقمندان مي‌توانند تا تاریخ 1394/7/20 مقالات خود را به صورت چکیده مبسوط درسه صفحه با فرمت اعلام شده  و از طریق وبگاه کنفرانس www.nqpc.ir  بهدبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند