انجمن مهندسی صنایع ایران

هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران، سازوکارهای برگزاری مطلوب سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع را بررسی کرد. 

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، برای این جلسه از دکتر میر مهدی سیداصفهانی، رییس هیات مدیره دوره هشتم انجمن و مسئولین دانشگاه علوم و فنون مازندران دعوت به عمل آمده بود.

 

دانشگاه های میزبان و برگزارکننده 12 دوره کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

1- 1380: دانشگاه صنعتی شریف
2- 1381: دانشگاه یزد
3- 1383: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- 1384: دانشگاه تربیت مدرس
5- 1386: دانشگاه علم و صنعت ایران
6- 1387: دانشگاه صنعتی شریف
7- 1389: دانشگاه صنعتی اصفهان
8- 1390: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
9- 1391: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
10- 1392: دانشگاه تهران
11- 1393: دانشگاه تربیت مدرس
12- 1394: دانشگاه خوارزمی

* دانشگاه های تهران: 10 دوره

* دانشگاه های شریف، امیرکبیر و تربیت مدرس: 2 مرتبه

 

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران