انجمن مهندسی صنایع ایران

علی اصغر یوسف نژاد که مدرک دکترای مهندسی صنایع دارد، در مجلس دهم توانست دبیری هیات رئیسه مجلس را بدست آورد.

وی 57 ساله و متولد ساری است معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد در دولت یازدهم را برعهده داشت و سابقه نمایندگی در ادوار پنجم و هشتم مجلس را نیز دارد.