انجمن مهندسی صنایع ایران

دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران در گردهمایی دانشجویان این رشته گفت: در مهندسی صنایع موضوعاتی چون تفکر ناب و تولید ناب مطرح است. اما باید دو حلقه دیگر به آن اضافه کرد تا زنجیره ای ناب حاصل شود. یکی از آنها ایده ناب و دیگری صادرات ناب است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، سید علیرضا شجاعی با تاکید بر اینکه امروزه بنگاه ها به دنبال ایده های ناب هستند، اظهار داشت: مهندسان صنایع باید به دنبال ناب سازی ایده ها باشند تا بنگاه، خریدار آن ایده ها شود.

وی حلقه انتهایی زنجیره ناب را صادرات ناب برشمرد و افزود: بنگاه ها برای موفقیت در عرصه رقابت و کسب سهم مناسب بازار و جذب مشتریان بین المللی، باید به ناب سازی صادرات خود بپردازند که در این مسیر نیز مهندسان صنایع و تکنیک های مهندسی صنایع می تواند راهگشا باشد.