انجمن مهندسی صنایع ایران

دکتر محمد سعیدی مهرآباد برای مدت سه سال به عنوان سردبیر مجله International Journal of Production Research and Industrial Engineering منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع، دکتر سعیدی مهرآباد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و دکترای تخصصی خود را در سال 1377 از آمریکا اخذ نموده است و در حال حاضر استاد گروه تولید صنعتی آن دانشکده می باشد.

saeedi.jpg

این انتصاب از سوی دکتر برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفته است.

انجمن مهندسی صنایع ایران، این انتصاب را به دکتر سعیدی مهرآباد تبریک عرض نموده و برای دکتر سیدمحمد سیدحسینی، استاد برجسته رشته مهندسی صنایع و سردبیر پیشین این نشریه، آرزوی سلامتی و بهروزی بیش از پیش می نماید.