انجمن مهندسی صنایع ایران

سال تحصیلی جدید بر هم رشته ای های عزیز مبارک.

انجمن مهندسی صنایع ایران، ضمن تبریک بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع و رشته های مرتبط را به عضویت در تشکل تخصصی رشته خود دعوت می کند تا از مزایای عضویت در آن بهره مند شوید.

انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان گسترده ترین مرجع توسعه دانش و کاربرد مهندسی صنایع در کشور، دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و 17 سال سابقه فعالیت دارد.

سال تحصیلی جدید مبارک