انجمن مهندسی صنایع ایران

ماهنامه لجستيک و زنجیره تامین در دو ویژه نامه به موضوعات مرتبط با زنجیره تامین بشردوستانه و لجستیک و زنجیره تامین بحران پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، این دو شماره از این ماهنامه علمی- تخصصی از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

✅ لجستیک و زنجیره تامین بحران

✅ زنجیره تامین بشردوستانه