انجمن مهندسی صنایع ایران

شاخه مهندسی صنایع 5 عضو دارد. ریاست شاخه در حال حاضر بر عهده دکتر محمد مدرس یزدی است.

گروه علوم مهندسی 8 شاخه تخصصی، 9 کارگروه تخصصی و 2 اتاق فکر دارد. شاخه­ های تخصصی گروه با تشکیل جلسات، میزگردهای هم اندیشی، برگزاری سمینارهای ادواری و پشتیبانی از کنفرانس­ ها درباره موضوعات کلان سیاست­ پژوهی علم و فناوری و آموزش و پژوهش حوزه تخصصی خود مطالعه و اظهارنظر می­ کنند.

گروه علوم مهندسی دارای 12 عضو پیوسته، 34 عضو وابسته و 33 همکار مدعو است که با برگزاری شوراها و جلسات هم اندیشی متعدد نظیر شورای گروه (مرکب از اعضای پیوسته)، شورای عمومی گروه (مرکب از اعضای پیوسته و رؤسای شاخه­ های تخصصی گروه و رئیس شورای اتاق فکر مهندسان برجسته)، شورای همگانی گروه (مرکب از کلیه اعضای گروه)، شورای اتاق فکر مهندسان برجسته و شورای اتاق فکر مهندسی برق و کامپیوتر، زمینه تقویت ارتباط و بهره مندی از نظرات اعضای خود و سایر صاحبنظران دانشگاه و صنعت را فراهم می آورد.

برنامه­ ریزی برای انتخاب و تجلیل از "استادان برجسته"، "مهندسان برجسته" و "دانشمندان جوان برجسته "، تشکیل شورای اتاق فکر و مجمع مهندسان برجسته، شورای اتاق فکر مهندسی برق، کامپیوتر و کارگروه ­های تخصصی، کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور (با همکاری گروه علوم پایه) و ... از جمله فعالیت­ های محوری است که گروه علوم مهندسی مبادرت به پیگیری و اجرای آنها کرده است.

شاخه مهندسی صنایع

شاخه مهندسی صنایع 5 عضو دارد. ریاست شاخه در حال حاضر بر عهده دکتر محمد مدرس یزدی است و اعضای آن عبارتند از:

- دکتر امیر البدوی (عضو وابسته)

- دکتر رضا توکلی مقدم (عضو وابسته)

- دکتر محمد مدرس یزدی (عضو وابسته)

- دکتر محمدرضا اکبری جوکار (همکار مدعو)

- دکتر محمدصالح اولیاء (همکار مدعو)