انجمن مهندسی صنایع ایران

ششمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع عصر پنجشنبه شب 30 مرداد، ساعت 18 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع این هم آموزی، فوت و فن های ناب سازی در صنعت خواهد بود و توسط مهندس حسن شکاریار، مشاور ناب سازی سازمان ها ارائه می شود.

وی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی انجمن تاکید کرد: ناب سازی مشتمل بر اصولی است که توسط این اصول و چگونگی بکارگیری آنها یک سازمان یا هر بنگاه تولیدی یا خدماتی به حرکت در مسیری به سوی بهپویی و بهبود پایدار رهنمون می شود.

مهندس شکاریار افزود: تفکر ناب، نگرشی است برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینه ها.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

فوت و فن های ناب سازی در صنعت