انجمن مهندسی صنایع ایران

با توجه به اهمیت بهره مندی از تخصص و تجارب ارزشمند نخبگان به ویژه اساتید و نخبگان مهندسی صنایع در فرآیند تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم و با عنایت به تعامل صورت گرفته بین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجمن مهندسی صنایع ایران به منظور استفاده از نقطه نظرات نخبگان و استعدادهای برتر مهندسی صنایع در فرآیند تدوین سیاست های کلی نظام، بدین وسیله از اساتید محترم، گروه های پژوهشی و نخبگان مهندسی صنایع دعوت به عمل می آید با مشارکت در فرایند جمع سپاری سیاست های کلی برنامه هفتم از طریق سامانه "نجم" به نشانی najm.cfss.ir نقطه نظرات ارزشمند خود را منعکس نمایند.