انجمن مهندسی صنایع ایران

تغییرات و تحولات فراوان پیرامونی، نگاه به حوزه دانش، فناوری و تخصص را متفاوت از قبل کرده است.

ما نیازمند توسعه هستیم و در افق 1404، ایران به عنوان کشوری توسعه یافته در نظر گرفته شده است و دست یابی به آن، الزامات خود را دارد و نیازمند توسعه متوازن است.

تغییر لازمه پا به میان گذاردن در مسیر توسعه است و ورود به عرصه دانش مهندسی صنایع می تواند راهگشا باشد.

 

توانمندسازی طرف تقاضای خدمات مهندسی صنایع

امکان حضور در بازارهای جهانی، توسعه کسب و کارهای زنجیره ای، خلق و توسعه مزیت های رقابتی پایدار از جمله مولفه های راهبردی تحول و اقتدار کارآفرینی در عرصه مهندسی صنایع می باشد.

اما ماندن در قید و بندهای سنتی این حوزه مطالعاتی کمکی به پیشرفت نمی کند و در مسیر توسعه قرار نخواهیم گرفت.

ثروت افزایی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد و مهندسین صنایع می توانند نقش بسیار مهمی در تحقق آن داشته باشند.

 

پویایی نظام آموزش عالی

صرف نظر از تحولات پیرامونی در شرایط کسب و کار، نباید مهارت آسیب شناسی مهندسی صنایع را از دست بدهیم بلکه باید در کنار مسائل نظری این علم، در رابطه با تقویت بینش و نگرش صنفی و حرفه ای در این حوزه نیز بکوشیم.

در این شرایط، بازمهندسی رشته مهندسی صنایع از سوی محققان و صاحب نظران این حوزه گامی مهم و ضروری برای تسهیل توسعه می باشد.

برنامه های توسعه رشته مهندسی صنایع نیازمند دنبال کردن یک دکترین خاص و هدفمند است تا ضمن برنامه ریزی برای توسعه کمی و کیفی مهندسی صنایع، هویت و اصالت این رشته تخصصی حفظ شود.

در نظر گرفتن نگاه سیستمی و فرایندی نباید به گونه ای باشد که از امر آموزش غفلت شود و باید جهت گیری و حرکت این حوزه مطالعاتی برای آینده نیز مشخص شود.

 

همگامی با دانش و فناوری روز

تعیین جهت گیری امروز و آینده مهندسی صنایع ایران برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم اهتمام بیشتر سیاستگذاران کلان کشوری را طلب می کند. البته ورود به این عرصه نیازمند مهارت های خاصی است که باید به لحاظ علمی- پژوهشی و کاربردی مورد توجه قرار گیرد.

 

برقراری تعادل در بازار کار

البته عدم تعادل در عرضه و تقاضا در حوزه نیروی کار و دانش آموختگان و بازار از مهم ترین چالش های مهندسی صنایع است.

با توجه به رکود شغلی و کاری در برخی رشته های دانشگاهی باید در مورد میزان تقاضای جامعه برای مهندسین صنایع نیز هوشیارانه عمل کنیم.

مقایسه درآمدهای مهندسین صنایع دیگر کشورها با فعالان کشورمان بیانگر روند نزولی و فاصله زیاد در این بخش است که نیازمند آسیب شناسی است.

 

توانمندی در خدمات مهندسی مورد نیاز جامعه

یکی از مشکلات مهندسی صنایع در ایران، خلق نتایج و اثربخشی نامطلوب در بحران ها می باشد چرا در حیطه مسائل و بحران های کنونی کشور مانند آب، آلودگی محیط زیست، بهره وری، رقابت، کیفیت، رکود اقتصادی و مسائل دیگر نتوانسته خیلی موفق عمل کند چرا که دغدغه مند به آنها نپرداخته ایم.

 

رفع مشکل ارتباط با صنعت

همکاری بیشتر با تشکل ها و انجمن های تخصصی به عنوان بخشی از حرفه ای بودن در رشته مهندسی صنایع، باید مورد توجه ذی نفعان این رشته قرار گیرد تا ضمن گسترش ارتباط و تعامل بیشتر دانشگاه و صنعت برطرف کردن چالش ها و مشکلات تسهیل شود.

 

دکتر مهدی فتح اله
رییس انجمن مهندسی صنایع ایران