انجمن مهندسی صنایع ایران

کمیته تخصصی دانش آموختگان مهندسی صنایع دانشگاه شریف در نظر دارد یک نشست تخصصی در زمینه مدیریت سلامت برگزار کند.

در این نشست در جستجوی پاسخ برای پرسش های زیر هستیم:

  • کارهای انجام شده / کارهای انجام نشده / فرصت های پیش رو
  • نقش مهندسین صنایع، مدیران و تحلیلگران سیستم

 

نظرات و پیشنهادات شما، این نشست را پربارتر می کند و برای دانش آموختگان جوان فرصت های کاری می سازد.دعوت می شود نظرات ارزشمندتان را به هر طریقی که می توانید برای ما ارسال نمایید: tabibi.ir/?p=322