انجمن مهندسی صنایع ایران

هشتاد و سومین شماره خبرنامه مهندسی صنایع، ویژه ورودی های 95 مهندسی صنایع منتشر شد و در گردهمایی برگزیدگان 95 در میان دانشجویان و مهمانان برنامه توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این شماره ویژه، ضمن بیان راه های برتری در حوزه مهندسی صنایع بهتر، به معرفی پزشک صنعت پرداخته شده است.

بنا بر این گزارش، سرمقاله خبرنامه 83، اختصاص به جایگاه انجمن های علمی در تصمیم سازی های ملی دارد که با ذکر پتانسیل های موجود در این نهاد تخصصی، تصمیم گیران کشور را دعوت به بهره گیری از این توان در تدوین برنامه ها، کارشناسی فعالیت ها و کنترل آنها می کند.

در این شماره، ضمن معرفی تقویم آموزشی نیمسال دوم انجمن مهندسی صنایع، از تشکیل کارگروه اشتغال مهندسان صنایع خبر داده شده است.

لازم به ذکر است این شماره خبرنامه نیز همچون شماره های 3 شماره با همکاری نشریه سامانه نو از دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شده است و فرم های عضویت انجمن مهندسی صنایع و فراخوان مقاله چهاردهیمن همایش دانشجویی در آن گنجانده شده است.

83مین خبرنامه مهندسی صنایع از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

خبرنامه مهندسی صنایع شماره 83

82مین شماره خبرنامه مهندسى صنایع منتشر شد