انجمن مهندسی صنایع ایران

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران از شرکت ایمن تک پیشرو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این بازدید علمی، دانشجویان مهندسی صنایع از خطوط تولیدی و مونتاژ این شرکت بازدید به عمل آوردند.

بنابر این گزارش در این بازدید که با هدایت و سرپرستی دکتر میرسامان پیشوایی، عضو هیات عملی دانشکده مهندسی صنایع و معاون فرهنگی آن دانشکده، انجام شد، دانشجویان با پر کردن پرسشنامه ارزیابی سریع کارخانه به بیان نظرات تخصصی خود پیرامون سیستم‌های تولیدی و مدیریتی کارخانه پرداختند.

گفتنی است در پایان این بازدید، جلسه ای با حضور یکی از مدیران کارخانه تشکیل و پیرامون موضوعات مدیریتی مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.