ادامه مطلب: هيئت موسس انجمن مهندسی صنایع ایران

محمدعلي شفيعا / دکتری تكنولوژي / دانشگاه علم و صنعت ايران

عليرضا معيني مهندسي / دکتری مهندسی صنايع / دانشگاه علم و صنعت ايران

محمدمهدي سپهري / دکتری تحقيق در عمليات / دانشگاه تربيت مدرس

عزيزاله معمارياني / دکتری تحقيق در عمليات / دانشگاه تربيت مدرس

محمد مدرس يزدي / دکتری مهندسي سيستم ها / دانشگاه صنعتي شريف

محمدهادي چمران / كارشناسي ارشد اقتصاد / دانشگاه صنعتي شريف

رسول حجي / دکتری مهندسي صنايع وتحقيق در عمليات / دانشگاه صنعتي شريف

كاوه محمد سيروس / دکتری مهندسي صنايع وسيستم ها / دانشگاه صنعتي اميركبير

سودابه نامدار زنگنه / كارشناسي ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه الزهرا

محمد صالح اولياء / دکتری مهندس صنايع / دانشگاه يزد

علي حاج شيرمحمدي / كارشناسي ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه صنعتي اصفهان

رضا سميع زاده / كارشناسي ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه الزهرا

ميرمهدي سيداصفهاني / دکتری مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميركبير

سيدمحمد معطرحسيني / دکتری مهندسي صنايع / دانشگاه امیرکبیر

میربهادر قلی آریانژاد / دکتری تحقیق در عملیات / دانشگاه علم و صنعت ایران

سید حسام الدین ذگردی / دکتری مهندسي صنايع / دانشگاه تربیت مدرس

ادامه مطلب: هیات موسس انجمن مهندسی صنایع ایران
 1. محمدعلی شفیعا / دکتری تكنولوژی / دانشگاه علم و صنعت ایران
 2. علیرضا معینی مهندسی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه علم و صنعت ایران
 3. محمدمهدی سپهری / دکتری تحقیق در عملیات / دانشگاه تربیت مدرس
 4. عزیزاله معماریانی / دکتری تحقیق در عملیات / دانشگاه تربیت مدرس
 5. محمد مدرس یزدی / دکتری مهندسی سیستم ها/ دانشگاه صنعتی شریف
 6. محمدهادی چمران / كارشناسی ارشد اقتصاد / دانشگاه صنعتی شریف
 7. رسول حجی / دکتری مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات / دانشگاه صنعتی شریف
 8. كاوه محمد سیروس / دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها / دانشگاه صنعتی امیركبیر
 9. سودابه نامدار زنگنه / كارشناسی ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه الزهرا
 10.  محمد صالح اولیاء / دکتری مهندس صنایع / دانشگاه یزد
 11. علی حاج شیرمحمدی / كارشناسی ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه صنعتی اصفهان
 12. رضا سمیع زاده / كارشناسی ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه الزهرا
 13. میرمهدی سیداصفهانی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه صنعتی امیركبیر
 14. سیدمحمد معطرحسینی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه امیرکبیر
 15.  میربهادر قلی آریانژاد / دکتری تحقیق در عملیات / دانشگاه علم و صنعت ایران
 16. سید حسام الدین ذگردی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه تربیت مدرس