انجمن مهندسی صنایع ایران

الگوى تعالى سازمان هاى ایرانى موضوع 44مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران می باشد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این نشست، زیربنای ایده های طراحی تا استقرار چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرایندها و نتایج حاصل از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

بنابر این گزارش، گردهمایی 44، روز یکشنبه 26 دی ماه از سال 16 تا 19:30 در مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.

حضور علاقمندان در این نشست علمی رایگان بوده و دعوت می شود جهت برنامه ریزی بهتر از طریق لینک EVAND.ir/iiie ثبت نام صورت بگیرد.

گفتنی است 44مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری سازمان مدیریت صنعتی (مرکز تعالی سازمانی) برگزار می شود.

44مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران