انجمن مهندسی صنایع ایران

آگهی دعوت اعضای پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران به مجمع عمومی عادی و فوق العاده در روزنامه اطلاعات روز شنبه 2 بهمن ماه چاپ شده است.

دعوت اعضا پیوسته به مجمع عمومی