انجمن مهندسی صنایع ایران

دکتر احمد ماکویی، سردبیر نشریه علمی- پژوهشی JISE، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران شدند.

دکتر ماکویی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و برنامه ریزی تولید و مدل های تصمیم گیری از جمله زمینه های تحقیقاتی ایشان می باشد و دارای بیش از 100 مقاله در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی می باشند.

ایشان، دبیر و نایب رییس انجمن مهندسی صنایع ایران در دوره هشتم بودند.

انتصاب ایشان با حکم رییس دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفته است و انجمن مهندسی صنایع ایران، برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماید.