انجمن مهندسی صنایع ایران

از اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در خواست می گردد در نظرسنجی مربوط به عملکرد انجمن مهندسی صنایع ایران در سال 1396 مشارکت نمایند.