انجمن مهندسی صنایع ایران

صنعت ساخت، هر روز پویاتر و پیچیده تر می شود و به همراه آن، صنعت تامین نیز پیچیده تر می شود.

امروز نه عصر تولید انبوه و سفارشی، بله عصر سفارشی سازی انبوه است.

با ورود به Industry 4.0، سیستم های سایبر- فیزیکی (CPS) و سیستم های خدمت/ محصول (PSS) جای سیستم های سنتی محصول محور را می گیرند.

تحت این سیستم ها، اطلاعات کارکرد همه دستگاه ها و افراد در لحظه مخابره می شود و به کمک تحلیل کلان داده می توان حتی احتمال خرابی یک دستگاه را پیش بینی کرد و پیش از خرابی برای تعمیر آن اقدام کرد.

به کمک پشتوانه داده ای، برنامه ریزی تولید به شکل پویا و براساس کلان داده ها و پیش بینی ها انجام می شود.

نقش دانش آموختگان مهندسی صنایع در انقلاب صنعتی چهارم، طراحی این مکانیزم ها و سیستم هاست که تولید هوشمند نام دارد و در واقع کاربرد ICT و تحلیل داده جهت بهبود کارایی تولید است.