انجمن مهندسی صنایع ایران

صرف منابع و حصول حداکثر نتیجه از منابع مصرفی منحصر به صنعت یا بنگاه خاصی نیست و امروزه با اهمین یافتن سطح بهره وری، مهندسی صنایع امری ضروری و حیاتی محسوب می شود.

سال 2017 در آمریکا، مشاغل مربوط به تضمین کیفیت 17 درصد مشاغل مهندسی صنایع را به خود اختصاص داد. پس از آن حوزه شش سیگما با 11 درصد و تولید ناب با 7 درصد، در رتبه های بعدی قرار داشتند.

هم اینک متوسط درآمد سالانه مهندسان صنایع در آمریکا، 84 هزار دلار است که از سایر رشته های مهندسی بالاتر است.

 بازار کار برای مهندسان صنایع در دهه آینده بهتر از امروز خواهد بود.

در آمریکا تا سال 2026، تعداد مشاغل مرتبط با مهندسی صنایع 10 درصد افزایش خواهد یافت.

نقش های سنتی مهندسی صنایع حداقل تا یک دهه آینده همچنان تقاضای خود را حفظ خواهد کرد اما آینده از آن مهندسانی است که به دنبال افق های نو باشند.

اگر مهندسان صنایع خود را به دانش تولید ناب، شش سیگما، تحلیل پیش بینانه، تحلیل کلان داده، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی مجهز کنند، استخدام پذیری خود را افزایش می دهند.