انجمن مهندسی صنایع ایران

هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران، روز شنبه، برگزاری کنفرانس پانزدهم و سومین کرسی نظریه پردازی مهندسی صنایع را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد.

کنفرانس پانزدهم به عنوان رویدادی بین المللی در بهمن ماه 97 برنامه ریزی شده است و سومین کرسی نظریه پردازی در تداوم نقش آفرینی جامعه مهندسی صنایع در چالش های روز کشور، یکشنبه 28 مرداد برگزار می شود.

جلسه هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران