انجمن مهندسی صنایع ایران

معلومات در حوزه نظر و قدرت عملکرد در حوزه عمل، توانمندی مهندس صنایع را تشکیل می دهد.

سطح توانمندی در هر یک از تخصص های 4گانه در قالب تلفیق سه مولفه دانش، بینش و مهارت دانش آموخته مهندسی صنایع قابل مدل کردن و بررسی می باشد.

میزان آگاهی از فرایندها، الگوها و ابزارهای موجود برای تحلیل مساله سطح دانش مهندس صنایع در تخصص های حوزه تحلیل را اندازه گیری می کند.

درک موقعیت ها و تشخیص فرایند، الگو و ابزار مناسب جهت تحلیل موقعیت، سطح بینش مهندس صنایع در تخصص های حوزه تحلیل را اندازه گیری می کند.

سطح مهارت در حوزه تحلیل از طریق توانایی مهندس صنایع در اجرا و پیاده سازی فرایند، الگو و ابزار در موقعیت مورد نظر اندازه گیری می شود.