انجمن مهندسی صنایع ایران

تخصص اصلی مهندس صنایع، حل مسائل چندوجهی یا چندبعدی با بکارگیری فرایند مهندسی سیستم به صورت علمی است.

مهندس صنایع بایستی بتواند با استفاده از دانش و مهارت های سیستمی خود که برگرفته از تخصص های طبقه بندی شده در نظریه عمومی سیستم ها می باشد. به مهندسی هر نوع سیستمی بپردازد.

دامنه عمل مورد انتظار، توسعه روش ها و ابزار های تصمیم گیری است به گونه ای که حصول بهترین ارزش برای هدف یا اهداف مرحله ای در یک سازمان با لحاظ نمودن ابعاد مختلف سازمان و شرایط محیطی میسر گردد.

کاربرد نگرش سیستمی جهت حل مسائل مدیریتی سازمان، مشتمل بر توانمندی های تحلیل، طراحی و تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل می باشد.