صفحه اصلیاخبارمهندس صنایع؛ تخصص / انتظار

مهندس صنایع؛ تخصص / انتظار

تخصص اصلی مهندس صنایع، حل مسائل چندوجهی یا چندبعدی با بکارگیری فرایند مهندسی سیستم به صورت علمی است.

مهندس صنایع بایستی بتواند با استفاده از دانش و مهارت های سیستمی خود که برگرفته از تخصص های طبقه بندی شده در نظریه عمومی سیستم ها می باشد. به مهندسی هر نوع سیستمی بپردازد.

دامنه عمل مورد انتظار، توسعه روش ها و ابزار های تصمیم گیری است به گونه ای که حصول بهترین ارزش برای هدف یا اهداف مرحله ای در یک سازمان با لحاظ نمودن ابعاد مختلف سازمان و شرایط محیطی میسر گردد.

کاربرد نگرش سیستمی جهت حل مسائل مدیریتی سازمان، مشتمل بر توانمندی های تحلیل، طراحی و تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل می باشد.

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا