انجمن مهندسی صنایع ایران

مهندسی صنایع، به طراحی، بهبود و نصب سیستم های متشکل از انسان، مواد، انرژی و تجهیزات می پردازد.

مهندس صنایع، نیازمند دانش و مهارت های تخصصی در علوم اجتماعی، ریاضی و فیزیک به همراه فنون تحلیل و طراحی مهندسی است تا به بررسی، پیش بینی و ارزیابی نتایج عملکرد سیستم ها بپردازد.

توجه محوری مهندسی صنایع، روی توسعه روش ها و ابزار های ارزیابی و تصمیم گیری تحت شرایط متفاوت قطعی و احتمالی است.

به گونه ای که با تلفیق مناسب دانش ریاضی در مدل سازی و روش سازی، مفاهیم مدیریت، سازمان و اقتصاد، امکان مدل کردن رفتارهای سیستمی مسائل در حوزه های عمل فراهم شود.

متناسب با تغییرات و نیازهای محیطی، توانایی دانش آموختگان مهندسی صنایع باید معطوف به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های مدیریتی سازگار با شرایط پیچییده، پویا و غیرقطعی باشد که مولفه های اساسی آن عبارت است از

  • ظهور اقتصاد جهانی
  • شکل گیری رقابت شدید
  • تغییر سریع در تقاضا