انجمن مهندسی صنایع ایران

91مین شماره خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران به موضوع محوری کنفرانس پانزدهم پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، دکتر محمدصالح اولیا؛ در سرمقاله خود، اظهار امیدواری کرده است توجه ویژه به مفاهیم و کاربرد بهره وری در زندگی و کسب و کار افراد،
در کنار وجود و رونق نسبی صنعت در بتواند حاوی پیامی ارزشمند برای ذی نفعان کنفرانس باشد.

بنابراین گزارش، در این شماره می خوانیم که حرکت در مسیر توسعه پایدار، مستلزم یک نگاه کلان سیستمی است و اولین زیرساخت ضروری، اندازه گیری پایداری و نوآوری است. بنابر این مهندسان صنایع به شدت می توانند در این بحث موثر باشند؛ چرا که تفکر سیستمی و ابزار پویایی شناسی سیستم می تواند در این راستا به کمک آید کند و از دریچه مدل سازی دینامیکی سیستم ها به تصمیمات، راه حل ها و تصمیمات نوآورانه دست یافت

از دیگر مطالب متنوع این شماره خبرنامه می توان به گزارش نشست هم اندیسی فرهنگ صنعتی و تعالی سازمانی اشاره کرد.

✅ خبرنامه مهندسی صنایع شماره 91

انتشار خبرنامه زمستان مهندسی صنایع