انجمن مهندسی صنایع ایران

به اطلاع می رساند انجمن مهندسی صنایع ایران در نظر دارد نسبت به پیاده سازی الگوی تعالی سازمانی در انجمن اقدام نماید.

برای اعضای انجمن، این امکان فراهم می باشد که ضمن حضور در دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی و اظهارنامه نویسی که روز چهارشنبه (اول آبان) از ساعت 8 الی 14 برگزار می شود، در این کمیته به فعالیت بپردازند.

به همکارانی که متعهد به صرف وقت، همکاری و مشارکت داوطلبانه در این فعالیت باشند، گواهی نامه حضور در دوره آموزشی اعطا می شود.

جهت پیش ثبت نام می توانید به این لینک evnd.co/HYvqg مراجعه نمایید، نتیجه پس از بررسی تا روز دوشنبه به اطلاع پذیرش شدگان می رسد.