چاپ
دسته: بازار کار
انجمن مهندسی صنایع ایران

یک همایش بین المللی، برای انجام امور مربوط به دبیرخانه خود، به تعدادی همکار نیاز دارد. این همکاری به مدت دو ماه و به صورت حضور ساعتی بین 9 الی 15 می باشد.

وظایف محوله، پاسخگویی تلفنی و امور دفتری مربوط به برگزاری همایش را شامل می شود و متقاضیان دارای سوابق امور دفتری و فروش ارجحیت دارند.

علاقه مندان جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر می توانند ... (به نتیجه رسید).