انجمن مهندسی صنایع ایران

در هم اندیشی تخصصی طراحی و توسعه که با حضور صاحبنظران طراحی صنعتی و مهندسی برگزار شد ضرورت تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش شاتا، سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: در راه تشکیل نظام مهندسی صنعت دو نوع فعالیت باید صورت بگیرد یکی زیر ساخت حقوقی و قانونی است که کار مشکلی هم هست و دیگری فرهنگ سازی که لازم است و آن نیز کار سختی است.

رمضانعلی صادق زاده گفت: به موازات قانون نظام مهندسی معدن که روابط بین افراد حقیقی و حقوقی شفاف است ما در صنعت نظیر این تشکیلات را نداریم.

وی تاکید کرد: اگر شعار صادرات می دهیم باید روی طراحی و بسته بندی کار کنیم و اگر ثروت زایی و ارز آوری می خواهیم چاره ای نداریم که تشکلها را مورد حمایت دراز مدت و ریشه ای قرار دهیم و در آنجا جایگاه نظام مهندسی صنعت شکل می گیرد.