1. آنالیز ریسک در پروژه های عمرانی درون شهری با استفاده از شبکه های اعتقادی بیزین، مطالعه موردی: بزرگراه امام علی(ع)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی خانزادی - احسان اله اشتهاردیان - سعید خداویردی
تعداد صفحات مقاله: 8

2. اثر داده های گمشده بر عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پله ای و تدریجی در پروفایل های خطی چند متغییره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مونا ایوبی - رضا برادران کاظم زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

3. اثر سنجی فاکتورهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها (مطالعه موردی:صنعت رسانه)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا علی نژاد - سیدرضا زمانی
تعداد صفحات مقاله: 7

4. ادغام زمان بندی در محیط های تولیدی Flow shop و مکانیزم تعیین میزان محصول قابل تعهد پیشرفته در سیستم های تولیدی پیش بینی محور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - فاطمه منشی - حامد رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 7

5. ارئه رویکردی نوین جهت یافتن مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش در زنجیره تأمین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - هلیا یوسف نژاد - حامد رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 7

6. ارئه مدل ارزیابی موفقیت HSE پروژه های ساخت با در نظر گرفتن تأثیر فاکتورهای بیرونی ( مطالعه موردی- پروژه های خاتمه یافته نیروگاهی شرکت توسعه دو مپنا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه همت جو - نسیم نهاوندی - بهزاد مشیری
تعداد صفحات مقاله: 9

7. ارائه الگوریتم الکترو مغناطیس برای مساله انتخاب تامین کننده چند هدفه چند محصولی با در نظر گرفتن تخفیف و رویکرد فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سروش آوخ دارستانی - سمانه قوامی
تعداد صفحات مقاله: 7

8. ارائه الگوی تصمیم گیری چند معیاده بری اولویت بندی و زمان بندی تعمیر چاه های نفتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین رحیمی - سوده سادات لاجوردی - مسعود مصدق خواه - ریاض خراط
تعداد صفحات مقاله: 10

9. ارائه الگوی ممیزی HSE در سکوهای بارگیری فرآورده های نفتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا عزیزی - منوچهر امیدواری - سید علی جوزی
تعداد صفحات مقاله: 10

10. ارائه الگویی جهت ارزیابی کمی ریسک و تصمیم گیریهای موثر مدیریتی در صنایع توزیع نیروی برق با استفاده از روش ET&BA-AHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمی درضا رائی حق - منوچهر امی دواری - فریده گلبابایی
تعداد صفحات مقاله: 8

11. ارائه الگویی جهت برنامه ریزی راهبردی ملی بمنظور ارتقای کارکردهای اجتماعی فناوری اطلاعات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن قدسی پور - سیدمحسن آزاد - مهدی ثابت راسخ
تعداد صفحات مقاله: 7

12. ارائه روش الگوریتمی در ترکیب سرویس های وب در سازمان های مجازی با استفاده از تئوری گراف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی قانعی اردکانی - کوروش کیانی - سید محمد مهدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

13. ارائه روش جدید جهت رتبه دهی بر اساس تقریب نقاط وزنی پایین و بالای اعداد فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشید مومنی - مجتبی صالحی - محمد قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 5

14. ارائه روش کاربردی مبتنی بر نظریه گراف جهت تعیین چیدمان تسهیلات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شاهنده نوک آبادی - حسن خاکباز
تعداد صفحات مقاله: 9

15. ارائه رویکرد ترکیبی QFD-DEA به منظور اولویت بندی پروژه های بهبود تعالی سازمانی در سازمان های با فناوری پیشرفته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن صادق عمل نیک - عبدالرحیم رکوعی - محمدهادی خلوصی
تعداد صفحات مقاله: 9

16. ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها(DEA) جهت ارزیابی عملکرد کارکنان مرد و زن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسام سروش - هادی شیرویه زاد
تعداد صفحات مقاله: 10

17. ارائه رویکردی تلفیقی از ابزارهای داده کاوی و متدولوژی شش سیگما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - سودابه میلانلویی - مریم خیر اندیش
تعداد صفحات مقاله: 8

18. ارائه رویکردی نو جهت ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه در سازمان ها با استفاده از روش های پرینس P3M3.2 و طراحی آزمایشها (مورد کاوی: شرکت خدمات ماشینی تامین)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن قدسی پور - سیدمحسن آزاد - محمد ثابت راسخ
تعداد صفحات مقاله: 7

19. ارائه رویکردی نوین جهت برنامه ریزی مدیریت بحران تحت شرایط بحران های چندگانه وابسته به هم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - مهدی دولتخواه - محمد زمانیان
تعداد صفحات مقاله: 9

20. ارائه متدلوژی برای ارزیابی مستقل تأمین کنندگان در جهت گریدبندی آنان (مطالعه موردی: شرکت تولیدی صنعتی مهرخواه)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدسعید حسینیان - حسین صابری نیا
تعداد صفحات مقاله: 6

21. ارائه مدل برنامه ریزی تولیدبادرنظرگرفتن سطح مسئولیت پذیری کارکنان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد آشتیانی - مهرنوش طاهرخانی
تعداد صفحات مقاله: 7

22. ارائه مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مکان یابی تسهیلات در مسئله پوشش جزء در شرایط پوشش مشارکتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سلیم مقتصد آذر - مقصود سلیمان پور
تعداد صفحات مقاله: 7

23. ارائه مدل بهینه و یکپارچه ی تخصیص قالب به ماشین در صنایع فرآیند پیوسته چند محصولی تک مرحله ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه بارورزاده - مریم حامدی - غلامرضا اسماعلیان
تعداد صفحات مقاله: 7

24. ارائه مدل تخمین سطح مطلوبیت کریدورهای ریلی ترانزیت بار از ایران؛ مطالعه موردی محور سرخس- بندرعباس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا احدی - سید حسین ضیاتبار احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

25. ارائه مدل تلفیقی BSC-DEMATEL برای تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در تجارت الکترونیکی: موردکاوی سایت های تجاری ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسرین بیگ زاده - سیدکمال چهارسوقی - آرمان ساجدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

26. ارائه مدل خرید و تولید همزمان با مجاز بودن کمبود و محدودیت فضای انبار: الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اسماعیلی - سیدحمی درضا پسندیده
تعداد صفحات مقاله: 7

27. ارائه مدل رقابتی فروش چند جانبه در زنجیره های تامین و تحلیل تعادلات آن با استفاده از نظریه بازی ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمی درضا نویدی - علی رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 7

28. ارائه مدل رگرسیونی برای عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سودابه نامدار زنگنه - طلوع امیری فر - الهام عزیزی جوان
تعداد صفحات مقاله: 6

29. ارائه مدل ریاضی برای تعیین و ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در نگهداری و تعمیرات هواپیما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید بهنامیان فر - بیژن خیام باشی - مهدی کرباسیان - سیداکبر نیلی پور طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 10

30. ارائه مدل ریاضی برنامه ریزی تولید چند کارخانه ای در محیط های ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبارش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی طاهری - دکتر علی دنیوی - ندا طاهری - آرش مسلم آذر
تعداد صفحات مقاله: 6

31. ارائه مدل ریاضی دو هدفه جدید برای مکان یابی مراکز فوریت های پزشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان رشیدزاده - وحیدرضا قضاوتی - اشکان حافظ الکتب
تعداد صفحات مقاله: 7

32. ارائه مدل شبیه سازی برای بهینه سازی گردش مدارک کنترل پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدعلی خاتمی - مریم اسماعیل زاده ی شریفیان - مجید باقری
تعداد صفحات مقاله: 11

33. ارائه مدلی برای ارزیابی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا عیدی - لیلا فضلی
تعداد صفحات مقاله: 7

34. ارائه مدلی برای بررسی اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بز عملکرد سازمان ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس کزامتی - آزاده نادری
تعداد صفحات مقاله: 7

35. ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی دلیرپور - سعید یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 6

36. ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک پروژه ها به رش نمونه گیری مجدد جک نایف همراه با تحلیل بازه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا عدالت سروستانی - محمدرضا شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 9

37. ارائه مدلی برای مسئله ی تشکیل سلول احتمالی با رویکرد نظریه ی صف و حل آن با الگوریتم بهینه سازی توده ی ذرات تعدیل شده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - امیرسامان خیرخواه - بهمن اسمعیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

38. ارائه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد در صنعت خودرو سازى بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشید مومنی - مجتبی صالحی
تعداد صفحات مقاله: 7

39. ارائه مدلی جامع برای مدیریت بحران با رویکرد چرخه عمر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیداکبر نیلی پورطباطبایی - مهتاب سهرابیان
تعداد صفحات مقاله: 8

40. ارائه مدلی فراگیر در مدیریت فرآیندهای کسب و کار(مطالعه موردی: شرکت سیمان هرمزگان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد محمودی
تعداد صفحات مقاله: 7

41. ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد سازمانی چند سطحی مبتنی بر مدل های رایج ارزیابی عملکرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا امیری - بختیار استادی - مجید شیخ محمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

42. ارائه چارچوبی برای بهبود سطح هوشمندی سازمان با استفاده از تعامل هستان شناسانه دو رهیافت BPM و BI

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا رستمی - حسن نعیم آبادی - روح اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 8

43. ارائه ی چارچوبی برای استخراج و اولویت بندی نیازمندی ها در سازمان های بزرگ مقیاس: مورد مطالعه سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حسین خلیلی - جواد وحیدی - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 7

44. ارائه ی یک مدل کنترل موجودی در جریان ساخت با استفاده از کنترل پویای تعداد کارت کانبان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد کازرونی - محمد حسن عطایی
تعداد صفحات مقاله: 5

45. ارائه یک الگوریتم ترکیبی NSGA-II با اهداف فازی برای حل مسئله دوهدفه بالانس خط مونتاژ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد حسین علوی دوست - مجید امین نیری
تعداد صفحات مقاله: 7

46. ارائه یک روش ترکیبی برای انتخاب تامین کننده در محیط فازی و رقابتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین شاهمردان - محمد هندیجانی زاده - عماد روغنیان
تعداد صفحات مقاله: 8

47. ارائه یک رویکرد برنامه ریزی تولید ادغامی با اهداف بیشینه کردن سود و بیشینه کردن ثبات تولید: مدل سازی و کاربرد واقعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرمین جبارزاده - رحمان زارعیان - روزبه قوسی
تعداد صفحات مقاله: 7

48. ارائه یک رویکرد عملی برای زمان بندی پروژه: توجه به هزینه ی از دست رفتن کیفیت در مسائل موازنه ی زمان-هزینه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی یوسفی نژاد عطاری - ثمین ستاری
تعداد صفحات مقاله: 12

49. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی استوار برای طراحی و مکان یابی تسهیلات در زنجیره تامین حلقه-بسته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میثم شفیعی کیسمی - مقصود سلیمانپور - علی دنیوی
تعداد صفحات مقاله: 7

50. ارائه یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط تخصیص-مکان یابی استوار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه بردسیری - علی جمالیان - محمود مرادی - مازیار صلاحی
تعداد صفحات مقاله: 7

51. ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد رضایی - فرزاد دهقانیان
تعداد صفحات مقاله: 7

52. ارائه یک مدل جانمایی-موجودی در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن یک استراتژی کاهش ریسک اختلالات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم فراهانی - حسن شوندی
تعداد صفحات مقاله: 7

53. ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین زمان بهینه تعویض ابزار


سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن دولت آبادی - هیوا فاروقی
تعداد صفحات مقاله: 3

54. ارائه یک مدل ریاضی جهت زمانبندی و تعدیل هزینه های سبد پروژه با منابع محدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید اکبری - مهسا قندهاری - سیدمهدی همایونی
تعداد صفحات مقاله: 7

55. ارائه یک چارچوب مطلوب برای نتیجه گیری بهتر در کسب و کار مبتنی بر سطوح تصمیم گیری خریدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا لطف اله همدانی - سعید میرزامحمدی - سهیلا نمازی
تعداد صفحات مقاله: 7

56. ارائهی یک مدل بازی دیفرانسیلی همکارانه بین واحدهای بازاریابی و تولید در یک سازمان غیرمتمرکز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران شهانقی - مهسا سلسبیل - فهیمه پورمحمدی - علی رضا نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 8

57. ارائهی یک مدل دو سطحی برای مکان یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد قنبری - شهرام آریافر - محمدعلی یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 7

58. ارایه الگوریتم ژنتیک کارا برای مسأله زمانبندی تیم های کاری چند مهارته و مسیریابی وسایل نقلیه با درنظرگرفتن تعویض تیم ها در مرکز توزیع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی کیانی - هانی صیدگر - سحر تدینی راد - مهدی عابدی
تعداد صفحات مقاله: 8

59. ارایه مدلی برای ارزیابی عملکردکارآفرینی سازمانی بااستفاده از کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی شرکت های کوچک ومتوسط صنعت کاشی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه محمودیان - رکسانا فکری
تعداد صفحات مقاله: 11

60. ارایه مدلی برای تعیین سطح بلوغ سازمانی در دانشگاه ها با تمرکز بر ISO 9004

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران رضایی - سیده مطهره حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9

61. ارایه مدلی نوآورانه مبتنی بر مفاهیم مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر رزمی - بابک سلطانی گرگانی
تعداد صفحات مقاله: 7

62. ارایه ی الگوی پیاده سازی سیستم مسیر سریع در دپارتمان اورژانس بیمارستانی بدون افزودن منابع درمان با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان ورشویی - سیدشهاب مهدی نیا - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 7

63. ارایه ی یک رویکرد دو مرحله ای برای طراحی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ی گروهی فازی(Fuzzy-ANP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میثم نصرالهی - جعفر رزمی - رضا قدسی - شبنم فرهمندی
تعداد صفحات مقاله: 7

64. ارایه یک مدل ریاضی جدید برای مسأله ی مکانیابی- مسیریابی چند هدفه و حل توسط یک الگوریتم فراابتکاری کارآمد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهناز عزیزی - حسن جوانشیر - امیرهمایون سرافراز
تعداد صفحات مقاله: 7

65. ارزیابی اعتباری مشتریان حقوقی دریافت تسهیلات کوتاه مدت با استفاده از سیستم استدلال عصبی- فازی تطبیقی- مورد مطالعاتی : بانک صنعت و معدن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید برادران - فروزنده سیف الدین پور
تعداد صفحات مقاله: 7

66. ارزیابی تاثیر رویکردهای متفاوت در حفظ کیفیت برق در شبکه توزیع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهمن جمشیدی عینی - علیرضا حجی - عباس مشهدی
تعداد صفحات مقاله: 6

67. ارزیابی تغییرات بهره وری ساخت و ساز با تلفیق تحلیل پوششی داده ها و شاخص تورنکوئیست(مطالعه موردی شرکت سرمایه گذاری مسکن مهر پردیس)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر شمس قارنه - سید علیرضا نبویه - علی اصغر آهنگران
تعداد صفحات مقاله: 8

68. ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل پوششی داده ها در فضای رقابتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاشم عمرانی - رامین قاری زاده بیرق - مقصود سلیمانپور
تعداد صفحات مقاله: 7

69. ارزیابی عملکرد مدیریت کاهش پیک بار انرژی الکتریکی به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: مناطق 21 گانه توزیع برق تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهره خدامی - حامد شکوری
تعداد صفحات مقاله: 7

70. ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها- مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: المیرا شاه قلی - هادی شیرویه زاد - محمد مهدی توکلی
تعداد صفحات مقاله: 8

71. ارزیابی عوامل تاثیر گذار در ایجاد عدم انطباق های محصولات تولیدی از دو دیدگاه کیفی و کمی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید امین نیری - امیر فتح علی - سجاد فاضلی پور
تعداد صفحات مقاله: 6

72. ارزیابی فرایندهای تولید با الگو برداری از سیستم مدیریت تولید نیسان ژاپن جهت بهبود و ناب سازی فرایندها


سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید سلیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 4

73. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های چند حالتی با روش تابع مولد سراسری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم نوری - محمدعلی صنیعی منفرد - محمدعلی فارسی
تعداد صفحات مقاله: 7

74. ارزیابی مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل بلوغ قابلیت افراد در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجعفر امینی - عباس افرازه
تعداد صفحات مقاله: 8

75. ارزیابی مقایسه ای استراتژی های تامین تحت شرایط ریسک در زنجیره تامین شرکت تولیدکننده قطعات خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر محمدخانی - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 7

76. ارزیابی چابکی زنجیره تأمین با رویکرد ANP در صنایع خودروسازی استان تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راضیه ملکی - محمدرضا معتدل - نورالدین پرندین
تعداد صفحات مقاله: 8

77. ارزیابی کارایی هزینه ای رویکرد کنترل موجودی توسط فروشنده در یک مدل زنجیره عرضه دو سطحی با فرض پیروی تقاضا از توزیع پوآسن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم قاسم زاده - میلاد جاسمی زرگانی
تعداد صفحات مقاله: 8

78. استخراج کلمات کلیدی یک متن با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس احمدی - طیبه حسینی خواه
تعداد صفحات مقاله: 7

79. استفاده از تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی پروژه های سرمایه ای گروه سایپا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد جلالی - مهسا کریمی
تعداد صفحات مقاله: 6

80. استفاده از تکنیک طراحی آزمایش ها در تعیین عوامل موثر و اثرات متقابل آنها بر مقدار وزن مرغ در مرغداری ها( مطالعه موردی در زنجان طیور)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن باقری - جواد بهنامیان
تعداد صفحات مقاله: 7

81. استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند هدفه به منظور انتخاب تامین کننده(مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهره خدادادزاده - سید جعفر سجادی - احمد ماکویی
تعداد صفحات مقاله: 6

82. استفاده از شاخص های محیطی برای تعیین اندازه بافر در زنجیره بحرانی . مطالعه موردی: گروه صنعتی کاوه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد آشتیانی - آرش ابراهیمی زادگان - بهزاد علی مددی
تعداد صفحات مقاله: 6

83. افزایش تحرک پذیری بیماران هنگام پایش بدن انسان با استفاده از WBAN به کمک مسیریابی چندمسیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یسنا قنبری بیرگانی - محمد مهدی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 7

84. افزایش توان تولید بند ساک دستی در شرکت ماهان ریس طبرستان به کمک شبیه سازی کامپیوتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیاوش اورجی - مریم محسنی - صدیق رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 6

85. افزایش همبستگی سیستم های اطلاعاتی در مقابل آسیب پذیری به وسیله گراف ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی دهقانی - میلاد دهقانی - صدف شاه حسینی
تعداد صفحات مقاله: 7

86. الگوریتم ابتکاری مبتنی بر خوشه بندی برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از شبکه عصبی نگاشت خود سازنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید ایران نژاد بی صفر - عباس احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

87. الگوریتم جست و جوی گرانشی و یک مدل ریاضی بهبود یافته برای حل مساله ی آرایش سلول ها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین خیالی میاب - محمد سعیدی مهرآباد
تعداد صفحات مقاله: 7

88. الگوریتم زنبور عسل مصنوعی چندهدفه برای مسئله ی زمان بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مژگان سامانی پور - بهمن نادری - بهروز افشارنجفی
تعداد صفحات مقاله: 7

89. الگوریتم شاخه و کران برای مسأله انتخاب و زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و بازگشت های وابسته به زمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محسن سجادی - رضا توکلی مقدم - بهمن نادری
تعداد صفحات مقاله: 8

90. امکان سنجی زیرساخت فناوری اطلاعات به منظور اجرای مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات ایران بر پایه KMAT

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی ربیعی - هانیه عرب عجم - طاهره علی حیدری بیوکی
تعداد صفحات مقاله: 9

91. انتخاب بهترین روش استهلاک و تحلیل اقتصادی بعد از مالیات در شرایط عدم قطعیت با رویکرد فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید خلیلی - هادی محمدزاده - محمد صابر فلاح نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

92. انتخاب بهترین چیدمان تسهیلات با استفاده از روش تلفیقی GRP، NLP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پروین عبداللهی - حسن حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6

93. انتخاب تأمین کننده و تعیین اندازه سفارش برای اقلام با کیفیت نا مطلوب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیزاله جعفری - سیدعلیرضا آیت اللهی - پیام چینی فروشان
تعداد صفحات مقاله: 7

94. انتخاب تامین کنندگان در حالت عدم قطعیت پارامترها و شرایط پیچیده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - سیدمهدی مصطفوی - فرهاد ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 7

95. انتخاب مدیر پروژه با استفاده از روش های تاپسیس و معیارهای خاکستری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد شهرکی - محسن گلوئی
تعداد صفحات مقاله: 9

96. انتخاب مشخصه های تاثیرگذار بر وقوع حوادث شغلی با استفاده از روش درخت تصمیم رگرسیونی هرس شده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده عباسی - بهروز مینایی
تعداد صفحات مقاله: 7

97. انداز گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از مدل ترکیبی AHP و TOPSIS فازی(مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان - ابراهیم تیموری - مهرداد هاشمی فر
تعداد صفحات مقاله: 7

98. اندازه گیری ارزش افزوده به عنوان مبنای محاسبه بهره وری در سازمان های پروژه محور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل شرافت - احمد وطن خواه تفتی
تعداد صفحات مقاله: 8

99. اندازه گیری بهره وری به وسیله مدل بهره وری عوامل کل با دخالت عامل بازیافت قیمت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی محمدی - افروز کیانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

100. انطباق و پیاده سازی مدل سروکوال در ارتباط با خدمات آموزش عالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هیرش گل پیرا - سارا مولانیا
تعداد صفحات مقاله: 7

101. اولویت بندی تاثیر 7M بر بهبود عملکرد با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه باقری شاهزاده علی اکبری - حسن خادمی زارع
تعداد صفحات مقاله: 5

102. اولویت بندی شاخص های کیفیت زندگی کاری با رویکرد رهبری اخلاقی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد مزروعی - الهام هنری - علی چیت ساز - الهه محمودی
تعداد صفحات مقاله: 7

103. ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب برای پیش بینی سری های زمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیده رضوی - مهدی لطفی
تعداد صفحات مقاله: 7

104. بازبینی شاخص رقابت پذیری در ایران با در نظر گرفتن فضای حاکم بر کشور؛ استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها جهت رتبه بندی کشورها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حجت رضایی صوفی - جعفر نامدار - حسین نامدار
تعداد صفحات مقاله: 7

105. بالانس حجم کاری رانندگان جهت برآورده سازی خدمات مشتریان در مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای مراکز تامین چندگانه با دریافت و تحویل همزمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانی صیدگر - مرتضی کولائیان - ایرج مهدوی - سید مهدی روهبان
تعداد صفحات مقاله: 6

106. بخش بندی بازار و اولویت بندی بخش ها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید رضا کوشا - مینا زحمتکش
تعداد صفحات مقاله: 7

107. برآورد ارزش چرخه عمر مشتری برای تعیین استراتژی های توسعه یک محصول جدید بر مبنای مدل کانو، با مطالعه موردی در صنعت خودروسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش شاهین - سمیه محمدی شاهیوردی - مسلم علی محمدی کمال آبادی - عاطفه نوری
تعداد صفحات مقاله: 7

108. برآورد فاصله ای شاخص Cpmk برای فرآیند (1) AR:روش بوت استرپ بلوکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمراد جعفریان نمین - صدیق رئیسی - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 7

109. بررسی آلایندگی خودروها با موتور درون سوز در ترافیکهای بسیار سنگین با استفاده از مدل ترافیکی بهینه شده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرسول بنی عامریان - کیوان وزیری گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 9

110. بررسی اثر سرمایه اجتماعی و فکری بر استقرار مدیریت دانش در شرکت گاز مشهد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس علی رستگار - هانیه فرحمند - سحر فلاح صنمی
تعداد صفحات مقاله: 6

111. بررسی اثر شکست های تعاملی در پیش بینی قابلیت اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه نظری زاده - عبدالله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 8

112. بررسی اقتصادی بکار گیری BMS در ساختمان و شناسایی موانع پیاده سازی آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبا کرانی - حامد قادرزاده - مهدی کرانی
تعداد صفحات مقاله: 8

113. بررسی تأثیر جنسیت بر میزان تنش های مکانیکی ایجاد شده در انگشت شست در حین مونتاژ کلیپس با روش FEM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد سلمان زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

114. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آمنه قنبری - عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 7

115. بررسی تئوری یادگیری در خطای انسانی راکتور تحقیقاتی تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد بهربر - کامران سپانلو - سیما رستایش
تعداد صفحات مقاله: 7

116. بررسی تاثیر قیمت جهانی نفت بر بازار سهام در کشور ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا روستایی - سید فرید قادری - مینا روستایی
تعداد صفحات مقاله: 7

117. بررسی دقت سیستم های زمان سنجی Stop Watch ، MTM-1 و Mini MOST در تولید قطعات داخلی پلاستیکی خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد سلمان زاده - احسان جمشیدی - عرفان جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 7

118. بررسی سری زمانی تغییرات نسبت ارزهای اصلی و اثر آن در تعیین زمان بهینه برای اخذ وام از موسسات مالی و بانک های خارجی جهت تامین مالی فعالیت های صنعتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصباح الدین سلامی - سید محمد اطیابی - هاله بخشنده
تعداد صفحات مقاله: 10

119. بررسی سیستم مدیریت سبد پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید بهجت خواجه - فخر الدین نادری - منوچهر منطقی
تعداد صفحات مقاله: 6

120. بررسی شوک نفتی و پیش بینی صادرات نفت ایران با استفاده از سری زمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه رحمانی - سعید موذن - سیدفرید قادری
تعداد صفحات مقاله: 7

121. بررسی عوامل اصلی استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با روش Fuzzy Topsisدر شرکت برق منطقه ای غرب (مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز مرادی - لطیف عظیمی - محمدرسول جمیار قیادی
تعداد صفحات مقاله: 6

122. بررسی قابلیت اطمینان و آسیب پذیری شبکه توزیع آب با رویکرد شبکه های پیچیده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضوان ناظم پور - محمدعلی صنیعی منفرد - زهره علیپور
تعداد صفحات مقاله: 8

123. بررسی ناراحتی های جسمانی مرتبط با کار در محیط آشپزخانه و راهکارهای اصلاحی (مورد خاص: خانمهای میانسال)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فهیمه سادات اردستانی - حسن صادقی نائینی - عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 8

124. بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر بازگشت مشتریان در بازار رقابتی با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی AHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن صادق عمل نیک - نرگس نوروزی - میثم نصرالهی
تعداد صفحات مقاله: 6

125. بررسی وضعیت انعطاف پذیری در سطوح مختلف تعالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - بهروز زارعی - فریبا جمالی - کوشا حقانگی
تعداد صفحات مقاله: 8

126. بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان و مقایسه آن با دانشجویان کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرمان ساجدی نژاد - علیرضا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

127. بررسی کارایی نسبی مد لهای رگرسیون فازی در پیش بینی تورم ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مهدی عسگری ده آبادی - علی سوری
تعداد صفحات مقاله: 8

128. بررسی کارایی و رتبه بندی شعب یک بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در محیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهتاب نبوت - عباس شیخان
تعداد صفحات مقاله: 8

129. برنامه ریزی احتمالی دومرحله ای برای مدل شبکه ای مدیریت درآمد حمل ونقل ریلی مسافر با ظرفیت تصادفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پروین عسگرپور - محبوبه هنرور
تعداد صفحات مقاله: 7

130. برنامه ریزی تداوم کسب و کار در گزینش تامین کنندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن مشهدی - سید محمود حافظ - سینا شفیع پور - احسان عابدیان
تعداد صفحات مقاله: 6

131. برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای برای طراحی زنجیره تامین مواد فسادپذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه آقا احمدی - مسعود ماهوتچی
تعداد صفحات مقاله: 7

132. به کارگیری الگوریتم ممتیک در حل مسئله ی انتخاب سبد بهینه ی سهام با محدودیت حداقل اندازه ی مبادله

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز کریمی - حسین دستخوان - رضا میهمی
تعداد صفحات مقاله: 7

133. بهبود الگوریتم تکامل دیفرانسیلی با استفاده از منطق فازی برای حل مسئله زمان بندی پروژه چند مهارته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عرفان مهمانچی - شهرام شادرخ
تعداد صفحات مقاله: 7

134. بهبود تولید روزانه یک خط نورد گرم فولاد با رویکرد شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن حاله - علیرضا مؤمن نیا - پرهام عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 7

135. بهبود قابلیت اطمینان یک سیستم موشکی با استفاده از یک مدل چندهدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رامین صادقیان - مهدی کرباسیان - سیدمصطفی قاضوی
تعداد صفحات مقاله: 7

136. بهبود و توسعه ابزار ارزیابی سریع کارخانه (مورد مطالعه کارخانه های تولید لوازم خانگی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روزبه قوسی - مانا حدادیان - روزا لعلی - محمد محمدپناه
تعداد صفحات مقاله: 6

137. بهبود کسب و کار با شناسایی فرایندهای استراتژیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین بهارمند - سعید زندرحیمی - محمد علی وحدت زاد
تعداد صفحات مقاله: 9

138. بهره گیریی از اصول پدافند غیرعامل در طراحی زنجیره تأمین امن مواد غذایی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیف اله تبریزی - محبوبه کریمی - رکسانا فکری
تعداد صفحات مقاله: 8

139. بهینه سازی تعداد اجزای مازاد با برنامه ریزی تصادفی در سیستم های سری-موازی و چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر اسلامی بلده - میرمهدی سیداصفهانی - محمد علی فارسی - میلاد محمودی
تعداد صفحات مقاله: 7

140. بهینه سازی خاصیت کشسانی در یک مدل برنامه ریزی تولید و توزیع یکپارچه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد خلیلی - فریبرز جولای - مازیار یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 8

141. بهینه سازی سفارش دهی، ارسال و قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دوسطحی با درنظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم خجسته - سیدمحمدتقی فاطمی قمی - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 6

142. بهینه سازی مکان یابی شبکه ای پایا برای تسهیلات متراکم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - وحید حاجی پور
تعداد صفحات مقاله: 6

143. بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران بر اساس ریسک و بازده فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا احمدی - فرزین رضایی
تعداد صفحات مقاله: 7

144. بهینه سازی کیفی زمان بندی پروژه های نرم افزاری با روش کلونی مورچگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرحناز رضاییان زاده - امین یزدخواستی - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 7

145. بهینه سازی کیفیت خدمات با ترکیبی از مدل های سروکوال، گسترش عملکرد کیفیت و برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری گنوکیش)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوشین سایانی - محمدصالح اولیاء
تعداد صفحات مقاله: 8

146. بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین دست خوان
تعداد صفحات مقاله: 7

147. بکارگیری تکنیک VMI در زنجیره تامین دو سطحی با محدودیت سرمایه و حل آن به کمک الگوریتم ژنتیک تحت ساختار مدل EPQ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صارم دیلمی معزی - حسام سعیدی - سعید قاسمی - نسیم علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

148. بکارگیری تکنیک تاگوچی در مسائل مهندسی و بهینه سازی چند هدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه فرحمند - زهرا یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 5

149. بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت عوامل موثر بر تداوم کسب و کار بیمه های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی صندوق تامین اجتماعی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حسین حسینی - حمیدرضا ایزدبخش - سلمان شهولی خیرآبادی - سید امیر آقایی
تعداد صفحات مقاله: 8

150. بکارگیری طراحی آزمایشات( DOE ) در کاهش ضایعات و دستیابی به فرآیند بهینه تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمهدی غیاثی - حمی درضا محمدیاری - کریم چرکزی
تعداد صفحات مقاله: 6

151. بکارگیری طراحی برای شش سیگما برای بهینه سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتىی سبک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدصالح اولیا - فرزانه شاکوهی - یحیی زارع مهرجردی - محمدصابر فلاح نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

152. بکارگیری مدل مدیریت تغییر کاتر در پیاده سازی ممیزی صنعت برق

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد غلامی - کرم رضائی - صادق صاحبی - میثم دهقانی عشرت آباد
تعداد صفحات مقاله: 8

153. بکارگیری نقشه جریان ارزش برای کاهش تلفات در محیط تولید بر اساس سفارش (مورد اقدام پژوهی در یک چاپخانه تجاری)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - خدایار صادقی
تعداد صفحات مقاله: 8

154. بیشینه سازی مجموع سود در مساله پذیرش و زمان بندی سفارش های مشتریان با جریمه دیرکرد وزنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه گرامی پور - قاسم مصلحی
تعداد صفحات مقاله: 7

155. تأثیر بکارگیری روشهای چند شاخصه با رویکرد فازی بر بازدهی پرتفوی انتخابی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد امیریان - مقصود امیری
تعداد صفحات مقاله: 10

156. تئوری و متدولوژی شناسایی و انتخاب پیمانکار گل حفاری با استفاده از روش های AHP گروهی و AHP فازی(مطالعه موردی: پروژه حفاری فازهای 17 و 18 می دان گازی پارس جنوبی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود شهرابی
تعداد صفحات مقاله: 7

157. تاثیر خودکنترلی برعملکرد پرسنل - مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فربد ذوالریاستین - امیررضا احمدی کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 7

158. تجربیات موثر رهبری و مدیریت تغییر در ایجاد قابلیت های سازمانی برای اجرای موفق پروژه های مهندسی مجدد فرآیندها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بختیار استادی - امیر البدوی - عبدالرحمن حائری
تعداد صفحات مقاله: 10

159. تجزیه و تحلیل و مدیریت حوادث رانندگی مرتبط با شبکه های توزیع نیروی برق استان البرز و ارائهراهکارهای کنترلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید عباسی
تعداد صفحات مقاله: 6

160. تجزیه و تحلیل و مدیریت موثرترین مولفه های استراتژیک در مدیریت زیست محیطی شرکت فولاد اکسین خوزستان با استفاده از مدل تلفیقی TOPSIS & AHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شباب جهانبین - کریم ثابتی - سید محمد باقر نبوی
تعداد صفحات مقاله: 6

161. تحلیل تطبیقی نیازسنجی کارکنان و دوره عمر سازمان جهت ارائه راهکار انگیزشی مناسب (مطالعه موردی: حوزه منابع انسانی ستاد شرکت ملی نفت ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا آقازاده - سعید شهبازمرادی - آمنه فرهمند - مهدی نظری
تعداد صفحات مقاله: 7

162. تحلیل دینامیکی پنج نیروی تاثیرگذار در استراتژی رقابتی مایکل پورتر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی الهی - محمدصالح اولیاء - محمدعلی وحدت زاد
تعداد صفحات مقاله: 8

163. تحلیل ریسک در مدیریت فناوری اطلاعات بوسیله نقشه های شناختی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین معین زاد
تعداد صفحات مقاله: 8

164. تحلیل سیستمی نقش و اهمی ت قابلیت های پویا و ظرفیت جذب فناوری اطلاعاتی مبتنی بر تجربه پیاده سازی سیستم های ERP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین زلفی - سیدسروش قاضی نوری
تعداد صفحات مقاله: 8

165. تحلیل صنعت توربین بادی در کشور با استفاده از ماتریس جذابیت-توانمندی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فردانه روازدژ - حمی درضا بهمن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8

166. تحلیل و بررسی دینامی کی سرمایه گذاری در بخش تولید برق ایران با در نظر گرفتن سیاست حذف یارانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی پورحسین - نسیم نهاوندی - محمدکاظم شیخ الاسلامی
تعداد صفحات مقاله: 7

167. تحلیل و بهبود معماری کسب و کار در یک زنجیره تامین چهار سطحی با استفاده از رویکرد سیستم های دینامیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عمران محمدی - هانی شاهمرادی مقدم - امید شفیع زاد
تعداد صفحات مقاله: 7

168. تحلیل پویایی های مدیریت بحران در هنگام زمین لرزه و بهبود عملکرد با متدولوژی پویایی شناسی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریده خوش نشین - مهدی باستان
تعداد صفحات مقاله: 5

169. تحلیل کیفی انعطاف ژذیر ریسک ها در مقایسه با نرم افزار پریماورا ریسک آنالایزیز مطالعه موردی (پروژه های پست های انتقال برق منطقه ای اصفهان با ماهیت احداث

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی حمیدی اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 8

170. تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده های متمرکز(مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده کتابی - مهسا قندهاری - دینا بلندی خورزوقی
تعداد صفحات مقاله: 8

171. تخمین نقطه ی تغییر در پروفایل های چند جمله ای با تغییر تدریجی در میانگین فرآیند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید امین نیری - بابک محمدی - مونا ایوبی
تعداد صفحات مقاله: 6

172. تخمین هزینه پایانی پروژه با در نظر گرفتن جریان نقدینگی و تاخیر در پرداخت و در فازهای مختلف پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوشین یوسفی - مصطفی سالاری - دکتر سعید یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 6

173. تخمین پارامتر و انتخاب الگوی مناسب برای مدل های سری زمانی تقاضای سفر هوایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح اله حیدری - جواد آرام بن - سید محمد مهدی هادوی - امیرحسین امیرخانی
تعداد صفحات مقاله: 6

174. تداوم کسب و کار در صنایع ایران- مطالعه پیمایشی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاسمن معبودیان - کامران رضایی
تعداد صفحات مقاله: 9

175. تسهیم عوامل موثر بر اساس تصمیم گیری سلسله مراتبی و آنتروپی معکوس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیده رضوی - آصفه فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 6

176. تصمیم گیری در معاملات سهام با استفاده از نقشه های شناختی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکبر اصفهانی پور - ایمان فخریان
تعداد صفحات مقاله: 7

177. تصمیمات قیمت گذاری برای کالاهای مکمل در زنجیره عرضه فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا ارشدی خمسه - فریبا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 7

178. تعیین اندازه دسته در ماشین های موازی در سیست مهای تولید چند دورهای در شرایط اضافه کاری و قراردادهای جانبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریماه کرم - ناصر ملاوردی اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 7

179. تعیین اهمیت الزامات پایه جایزه تعالی دفاع در سطوح مختلف تعالی سازمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید برادران - علیرضا اسداللهی - غلامرضا توکلی - کامران پورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

180. تعیین تابع جریمه ی پویا در قرارداد همکاری با استفاده از نظریه بازی ها و پویایی های سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران شهانقی - علیرضا نوروزی - محمدامین شالچی طوسی - رضا قسمتی
تعداد صفحات مقاله: 8

181. تعیین تعداد بهینه سرورها در مدل صف با ظرفیت متناهی و نرخ ورود متغییر بر اساس دو معیار متوسط درجه رضایت مشتری و هزینه کل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهنام بابایی سعید آبادی - آزاده زندی - علیرضا معینی
تعداد صفحات مقاله: 7

182. تعیین ظرفیت بهینه انبار با تحلیل هزینه های ساخت انبار به کمک مدل های صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید خلیلی - محمدمهدی لطفی
تعداد صفحات مقاله: 7

183. تعیین قیمت و سیاست بهینه کنترل موجودی اقلام فسادپذیر بادر نظر گرفتن نرخ فساد وابسته به زمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس خانلرزاده - عیسی نخعی کمال آبادی - هیوا فاروقی - بابک یوسفی یگانه
تعداد صفحات مقاله: 7

184. تعیین نرخ بهینه تولید و دوره تعمیرات پیشگیرانه در سیستم های تولیدی مستعد شکست با رویکرد بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید شهاب عاملیان - سید مجتبی سجادی - مهدی علینقیان
تعداد صفحات مقاله: 6

185. تعیین نهاده های دارای تراکم با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها در شعب یکی از بانک های تجاری کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عاطفه فرازمند - سروش احمدی - اسماعیل نجفی
تعداد صفحات مقاله: 7

186. تعیین همزمان اندازه ی دسته و زمان بندی در کارگاه جریانی با در نظر گرفتن برون سپاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمدصالح فدکی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 7

187. تفکیک ایستگاه های کاری در سیستم حمل اتوماتیک Tandem با سیاست متعادل سازی جریان با الگوریتم جستجوی همسایگی متغییر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سعیدی مهر آباد - بهنام رحیمی کلاریجانی - حسین طوسی
تعداد صفحات مقاله: 7

188. تلفیق تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حسین رضوی حاجی آقا - مقصود امیری - شیده سادات هاشمی - مهدی افشار
تعداد صفحات مقاله: 7

189. توسعه تکنیک کالبد شکافی محصولات رقبا در حوزه ارتقاء کیفی DFX طراحی قطعات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی فتح اله - نصیر ناصری
تعداد صفحات مقاله: 6

190. توسعه محصول با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: دوربین دیجیتال)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده سیما مدنی - بهروز مینایی
تعداد صفحات مقاله: 7

191. توسعه مدل پذیرش فناوری با استفاده از عوامل بحرانی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا محسنی کوچصفهانی - فرشید عبدی - محمد حسین عسکری آزاد
تعداد صفحات مقاله: 8

192. توسعه ی یک مدل یکپارچه ی مدیریت موجودی توسط فروشنده برای اقلام فساد پذیر و بهبود پذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منا غلامی - محبوبه هنرور
تعداد صفحات مقاله: 7

193. توسعه یک روش کارا بر پایه شبیه سازی برای حل مساله تخصیص افزونگی در سیستم های تعمیرپذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبا شقاقی نظرلو - مقصود امیری - پرهام عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 7

194. تولید پاسخگوی سریع و رویکردهای کاهش زمان تدارک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد حسین کریمی گوارشکی - جلال الدین مجلل - حسین نیرومندآزاد
تعداد صفحات مقاله: 7

195. جایابی بهینه برقگیر در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده طاهرنژاد جوزم - راشد صحرائیان - رضا شریعتی نسب
تعداد صفحات مقاله: 10

196. حل مدل استوار مسئله ی مکان یابی رقابتی پیشرو- پیرو با الگوریتم ازدحام ذرات دو ازدحامی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرسامان خیرخواه - سینا مسیبی
تعداد صفحات مقاله: 8

197. حل مسأله مکان یابی هاب پوششی چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فراابتکاری جدید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - محمدرضا پاکزاد - حمی درضا گل هاشم
تعداد صفحات مقاله: 7

198. حل مسئله تخصیص افزونگی برای یک سیستم با اجزای سه حالته با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پدرام پورکریم گیلانی - مانی شریفی - آرش زارع طلب - پردیس پورکریم گیلانی
تعداد صفحات مقاله: 7

199. حل مسئله تولید کارگاهی با اهداف چندگانه به روشی ابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید بهزادی - مرتضی کاظمی - علیرضا مختار
تعداد صفحات مقاله: 5

200. حل مسئله سلول بندی در سیستم های تولید سلولی مجازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد دلشادمنور - رضا آذر افزا - صمد حسین زاده مکرم
تعداد صفحات مقاله: 8

201. حل مسئله یکریختی زیرگراف از دید برنامه ریزی منابع محدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده لیلا حسینی - کوروش عشقی
تعداد صفحات مقاله: 7

202. حل مساله چیدمان تسهیلات با مساحت های نابرابر با استفاده از الگوریتم مورچگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی کاظمی - سعید بذرافشان
تعداد صفحات مقاله: 7

203. خوشه بندی و کشف الگوهای خسارت مشتریان بیمه شخص ثالث با استفاده از تکنیک های داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عظیمه مظفری - علی بنیادی نائینی - فهیمه علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 8

204. در نظر گرفتن تخفیف زمانی در طراحی شبکه زنجیره تامین اقلام فسادپذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد تقی فاطمی قمی - مجتبی حاجیان حیدری
تعداد صفحات مقاله: 7

205. دو معیار جدید برای اعتبارسنجی خوشه های فازی با استفاده از قوانین فیزیک الکتریسیته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر گلاب زایی - اسماعیل مهدیزاده - محمد رستم زاده ملکی
تعداد صفحات مقاله: 5

206. رتبه بندی پایانه های پوز فروشگاهی با استفاده از مدل ترکیبی SERVQUAL، AHP، TOPSIS و DEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان - سیدحمزه نورانی
تعداد صفحات مقاله: 8

207. روش ترکیبی نوین از تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و تحلیل پوششی داده های استوار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا علی نژاد - نیکی جلیلی تقویان
تعداد صفحات مقاله: 9

208. رویکرد بهینه سازی تصادفی مدیریت درآمد هتل با رزرواسیون تودرتو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا کریمی - حسن شوندی
تعداد صفحات مقاله: 7

209. رویکرد جدیدی برای انتخاب تامین کننده با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی به همراه مطالعه موردی شرکت انتقال داده های آسیاتک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام آفریده ثانی - امیرهمایون سرفراز - علی اکبر اکبری
تعداد صفحات مقاله: 9

210. رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بشیری - مهتاب شرافتی - امیر فرشباف گرانمایه
تعداد صفحات مقاله: 7

211. رویکرد شبیه سازی تبرید برای مسئله تولید و تحویل انباشته های اقتصادی با ظرفیت تولید و تقاضای احتمالی در یک زنجیره تأمین سه مرحله ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد - سجاد خیری
تعداد صفحات مقاله: 7

212. رویکرد پویایی شناسی سیستم برای مدل سازی مساله آلودگی هوا: مطالعه موردی تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد وفاآرانی - سعید موذن - جعفر حیدری - حسین دشتی - سلمان جهانی
تعداد صفحات مقاله: 7

213. رویکردی جدید در بهینه سازی مشترک برنامه ریزی تعمیرات نگهداری، کیفیت فرآیند و برنامه ریزی تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا معنوی زاده - الهام عزیزی جوان
تعداد صفحات مقاله: 7

214. رویکردی ریاضی فازی به منظور انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مهدی سپهری - احسان عامری - علی سلماس نیا
تعداد صفحات مقاله: 8

215. زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر بدون توقف با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی و حمل و نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدشهاب مهدی نیا - بابک شیرازی - مصطفی جنتی پور - پیمان ورشویی
تعداد صفحات مقاله: 7

216. زمان بندی و اولویت بندی براساس سیستم تولید کششی مطالعه موردی: تولید قطعات (خودرو)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی اسماعیلی - رسول کریمی
تعداد صفحات مقاله: 8

217. زمانبندی بارکش ها در یک سیستم فرابارانداز با چندین درب ورودی و خروجی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد تقی اسعدی - مهرداد یزدان پناه - ابراهیم رضایی نیک - زهرا محمودی یکتا
تعداد صفحات مقاله: 7

218. زمانبندی محصولات چند قطعه ای دریک سیستم جریان کارگاهی ترکیبی دو مرحله ای نوع مونتاژ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: دکتر جواد رضاییان - دکتر ایرج مهدوی - فاطمه نیکزاد
تعداد صفحات مقاله: 8

219. زمانبندی چند معیاره دروس دانشگاهی با بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح اله فراهانی - مصطفی زندیه
تعداد صفحات مقاله: 7

220. سبد سهام مبتنی بر سرمایه گذاری اجتماعی-اخلاقی: مطالعه موردی در یک بازار اسلامی (بازار بورس تهران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا ارشدی خمسه - مهدی مساحی - عاطفه رجبعلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

221. سرویس اتوبوس توقف محدود: راهکاری برای ارتقاء کارایی و سطح خدمت خطوط حملونقل عمومی با تقاضای بالا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی ترابی میرآبادی - مجید سالاری
تعداد صفحات مقاله: 7

222. سنجش اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت مجتمع فولاد مبارکه بر اساس مدل موفقیت Delone & Maclean

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم وفا - ذبیح الله احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

223. سیاست بهینه موجودی و گزینش تأمین کننده برای سیستم صف M/M/C همراه با موجودی در یک زنجیره تأمین دو سطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد صفاری - سیدطاها موسوی
تعداد صفحات مقاله: 7

224. سیاست بهینه ی سفارش دهی برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه اکبری - محمد صفاری
تعداد صفحات مقاله: 7

225. سیاست مرور دایم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول حجی - محسن نصیری
تعداد صفحات مقاله: 7

226. سیاست موجودی پایه در زنجیره های دو سطحی با کالاهای فاسدشدنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: انور محمودی - علیرضا حجی
تعداد صفحات مقاله: 5

227. شبیه سازی برنامه ریزی توزیع در زنجیره تامین دارای بارانداز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: دانیار مولوی - یاسر کبودانی - سجاد شکوهیار
تعداد صفحات مقاله: 7

228. شبیه سازی تاثیر تبلیغات بر فروش شرکت با رویکرد پویایی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی مروتی شریف آبادی - محمد کریمی زارچی - محمد رضا فتحی - سپیده قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 6

229. شبیه سازی تجهیزات کارخانه به منظور پیش بینی وضعیت توقف تجهیزات (مطالعه موردی:سالن رنگ شرکت سایپا دیزل)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عرفان حسن نایبی - الهام حسن نایبی - آرمان ساجدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

230. شبیه سازی عملکرد ایستگاه های تشکیلاتی با استفاده از ایده راه آهن ناب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه جاور - مرتضی باقری
تعداد صفحات مقاله: 7

231. شناسایی اولویت های سرمایه گذاری به منظور توسعه ی ویژگی های کیفی معماری سازمانی : ارائه ی یک روش مبتنی بر (AHP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قدرت الله امام وردی - نقی کاظمی - محسن کردی - مجتبی کریمی
تعداد صفحات مقاله: 6

232. شناسایی تاثیر تغییر نرخ ارز بر متغییرهای کلان اقتصاد ایران با رویکرد پویایی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی قاضی زاده - جواد ملاعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

233. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP در مراکز آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی پورجبار - محمد اقدسی - محمد کدخدا
تعداد صفحات مقاله: 7

234. شناسایی موانع موجود در تدوین استراتژی شرکت های کوچک دارای تکنولوژی برتر ایرانی و ارائه متدولوژی بومی جهت مرتفع نمودن این موانع با استفاده از مدل مبنا (به همراه مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کاوه محمد سیروس - داود غلامیان - محمد علیمرادی - علی اصغر آهنگران
تعداد صفحات مقاله: 8

235. طراحی سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده فاطمه سخائی - احمد جعفرزاده - عزت الله اسمعیلی
تعداد صفحات مقاله: 7

236. طراحی شبکه لجستیک معکوس سبز با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان - حسن جوانشیر - حامد زارع
تعداد صفحات مقاله: 7

237. طراحی مدل بهینه سازی فرآیند به کمک تابع زیان کیفی توسعه یافته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر پرنیانی فرد - آرش شاهین
تعداد صفحات مقاله: 7

238. طراحی مدل حمل و نقل ریلی پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین جمیلی - سید محمدرضا قرشی نژاد - جلیل سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 8

239. طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با رویکرد داده کاوی رابطه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد راد - شهرزاد حسنی آشورزاده - فرامرز صادقی
تعداد صفحات مقاله: 10

240. طراحی مدل شبکه عصبی فازی به منظور تدوین استراتژی فناوری با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم ابراهیمی - عباس مقبل باعرض - عادل آذر - مهشید ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 8

241. طراحی مدل و پیاده سازی فرایند جریان کار در صنعتی با ساختار سازمانی ماتریسی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن علوی سیرت - مجید اعراب - علی مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 8

242. طراحی مدل کسب وکار الکترونیکی مبتنی بر جمع سپاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

243. طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی؛ مطالعه موردی: سازمان فعال در صنایع فولاد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن باقرصاد - سحر بهزادی
تعداد صفحات مقاله: 7

244. طراحی یک سیستم فازی به منظور شناسایی الگوهای غیر طبیعی نمودارهای کنترل و الویت بندی منشاء انحرافات با دلیل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا وکیلی - امین محمودی
تعداد صفحات مقاله: 7

245. طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای تخصیص پویای پاداش بر مبنای روش DEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین حمیدی - حمیدرضا ایزدبخش - محمدعلی سبحان اللهی - مصطفی جهانگشای رضائی
تعداد صفحات مقاله: 7

246. طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار برای صنعت نفت تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی ترابی - محمدرضا شرافت
تعداد صفحات مقاله: 8

247. عارضه یابی شرکت های تولیدی در بکارگیری مدل تعالی سازمانی و رتبه بندی مشکلات بر اساس فرآیند سلسله مراتبی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد شکوهی - حجت اله زین علیان - حامد زین علیان
تعداد صفحات مقاله: 10

248. عوامل و راهکارهای جذب دانشوران در نظام پیشنهادات با تکیه بر رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شرکت گاز استان فارس)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهربانو نجاتی - هانیه معلمی
تعداد صفحات مقاله: 7

249. فرهنگ نگهداری و تعمیرات در ایران و ارائه فرهنگ جدید با عنوان نگهداری و تعمیرات بر پایه مسؤولیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن محمود آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7

250. متعادل سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه ها با هدف حداقل سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده ارجمند - سیامک حاجی یخچالی
تعداد صفحات مقاله: 7

251. مدل استوار تعیین همزمان اندازه دسته و توالی تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه کبیری زمانی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 7

252. مدل بهینه سازی چند پاسخه نوین بر پایه برنامه ریزی آرمانی چند هدفه و تحلیل مولفه های اصلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طه حسین حجازی - میر مهدی سید اصفهانی - ام البنین مرگدری نژاد - ایمان سلیمانمی گونی
تعداد صفحات مقاله: 8

253. مدل سازی انتقالات مشتری به بخش های مختلف در طول زمان مبتنی بر تکنیک های داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - الهام آخوندزاده نوقابی
تعداد صفحات مقاله: 8

254. مدل سازی دینامی کی مصرف انرژی در بخش خانگی و تاثیر یارانه ها بر آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی رجائیان - علیرضا کیانیان
تعداد صفحات مقاله: 7

255. مدل سازی ضربه شلاقی در سیستم موجودی زنجیره تامین با رویکرد تحلیل دینامی کی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرعلی عباس زاده اصل - جواد نعمتیان
تعداد صفحات مقاله: 7

256. مدل سازی فرآیند چند متغییره با استفاده از شاخص کارایی Cmp وزنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر پرنیانی فرد - آرش شاهین
تعداد صفحات مقاله: 7

257. مدل سازی نظام نوآوری فنی- بخشی با رویکرد پویایی سیستم ها(موردکاوی:صنعت نرم افزار)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن قدسی پور - سید محسن آزاد - فاطمه روشن نفس
تعداد صفحات مقاله: 7

258. مدل سازی و تحلیل حساسیت نهاده های انرژی و بررسی نشر گازهای گلخانه ای برای تولید نارنگی در استان گیلان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اشکان نبوی پله سرائی
تعداد صفحات مقاله: 7

259. مدل معادلات ساختاری تحلیل اثر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نورا مهرابی - محمدحسن عسکری آزاد - فرشید عبدی
تعداد صفحات مقاله: 9

260. مدل پیش بینی افزایش زمان و هزینه پروژه ها (مطالعه موردی سازمان برق منطقه ای اصفهان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی حمی دی اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 7

261. مدل چند هدفه ترکیبی مسائل زمانبندی حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم جان نثاری - مسعود یقینی - محمد زنوزاده - الهام هنری
تعداد صفحات مقاله: 8

262. مدلسازی ارزش مشتری با استفاده از تئوری شبکه های پیچیده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سعیدی - امیر البدوی
تعداد صفحات مقاله: 6

263. مدلسازی با پویایی شناسی سیستم در مدیریت پروژه و بیان ناکارآمدی های رویکرد کلاسیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن شهرابی فراهانی - محمدرضا امین ناصری - نسیم نهاوندی
تعداد صفحات مقاله: 7

264. مدلسازی هزینه های وارانتیبرای محصولات ترکیب پذیر:ماشین لباسشویی سینجر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهناز کلانتری - محمدعلی صنیعی منفرد
تعداد صفحات مقاله: 7

265. مدلسازی و تحلیل مناقشه قیمت گذاری خودروهای داخلی با رویکرد نظریه بازی ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن شهرابی - مجید شیخ محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

266. مدلی جهت ناب سازی ممیزی نگهداری و تعمیرا پیشگیرانه، (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشید مومنی - مجتبی صالحی
تعداد صفحات مقاله: 7

267. مدیریت اتلاف در زنجیره تامین گروه سایپا-ناب سازی فرآیندهای خط مونتاژ جعبه فرمان خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی منصورزاده - یاسمن معبودیان - حسام الدین قاسم زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

268. مدیریت موجودی و قیمت گذاری به صورت توام در زنجیره تامین دوسطحی تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده با فرض فرآیند تولید ناقص

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عصمت تقی پور اناری - مهدی سیف برقی
تعداد صفحات مقاله: 7

269. مدیریت هزینه در واحدهای تولیدی بر اساس رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (همراه با یک مطالعه موردی در صنعت آهنگری)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بختیار استادی - عبدالرحمن حائری - یاسمن معبودیان
تعداد صفحات مقاله: 7

270. مروری بر موضوعات جدید در زمان بندی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر کریمی - مرتضی راستی برزکی
تعداد صفحات مقاله: 7

271. مروری بر کنترل همزمان میانگین و واریانس فرآیند با استفاده از یک نمودار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هیوا فاروقی - سعید تنکابنی می دانک - سیدعابدین دریاباری
تعداد صفحات مقاله: 6

272. مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چنذ جایگاه پخش همراه بامحدودیت بازه های زمانی مختص به کالاهای فاسدشدنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عرفان بابایی تیرکلایی - سعید سائیل پور - سید حمید میرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

273. مسأله مکان یابی مراکز درمانی با فرض وقوع ازدحام در شرایط بحران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جمال ارکات - شکوفه زمانی
تعداد صفحات مقاله: 6

274. مسئله استقرار پویای تسهیلات با کاربرد الگوریتم ICDE

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید جبل عاملی - عرفان زنگنه - سیدعرفان محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

275. مسئله جایابی چندین دپو و مسیریابی تور کمینه وسایل نقلیه ظرفیت دار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود عامل منیریان - نگین جمیلی - غلامرضا امینی
تعداد صفحات مقاله: 7

276. مسئله حداکثر پوشش در حالت متفاوت بودن اندازه تسهیلات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن حسینی نسب - حسین طرفدار - علیرضا دوزنده - بهنام رجائی
تعداد صفحات مقاله: 7

277. مساله زمان بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین ها بر مبنای شرایط

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد آشتیانی - حسین شیخی - پیام چینی فروشان
تعداد صفحات مقاله: 8

278. مساله مسیریابی وسیله نقلیه چندانباری ظرفیت دار با در نظر گرفتن مسیر بین انبارها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی ستاک - سهیل جلیلی بوالحسنی - حسین کریمی - بهارک قربانی
تعداد صفحات مقاله: 7

279. مساله مکان یابی محور با تخصیص منفرد، ظرفیت محدود و شعاع پوشش فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهشادسادات ابطحی - مهدی سیف برقی
تعداد صفحات مقاله: 7

280. مساله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی حداکثر دسترسی با صف بندی در شرایط پوشش تدریجی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داوود قاسمی - مهدی بشیری
تعداد صفحات مقاله: 8

281. مساله مکانیابی-مسیریابی با برداشت و تحویل همزمان و پنجره های زمانی نرم یک طرفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی ستاک - وحید عزیزی - حسین کریمی
تعداد صفحات مقاله: 7

282. مسیریابی از میان موانع جابجاشونده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شکرانه خشخاشی مقدم - الیپس مسیحی
تعداد صفحات مقاله: 7

283. مسیریابی موجودی سبز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی علینقیان - زهرا کاویانی دزکی
تعداد صفحات مقاله: 7

284. مطالعه کاربردی از بکارگیری متدولوژی سیستم های نرم در مشکلات خوابگاه دانشجویی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین گیتی نورد - حسین محمدی - رضا رمضانیان
تعداد صفحات مقاله: 8

285. معرفی K.D.S، روش تغذیه اقلام به خطوط مونتاژ و مراحل پیاده سازی آن مطالعه موردی: شرکت بهمن دیزل (گروه بهمن)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد نصیری - مریم احسانی
تعداد صفحات مقاله: 9

286. معرفی اکشن پلن فازی و استفاده از MCDM فازی جهت حل مدل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فربد ذوالریاستین - امیررضا احمدی کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 6

287. معرفی و اندازه گیری تأثیر ابزارها و تکنیک های سیستم مدیریت دانش بر بهره وری در رسانه ملی با توجه به مدل سازمان بهره وری آسیا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شکورلو - سمیرا حسن بیگ
تعداد صفحات مقاله: 8

288. مقایسه روش های طراحی آزمایش تاگوچی و سطوح پاسخ در تنظیم بهینه پارامترهای الگوریتم هارمونی سرچ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا ولائی - جواد بهنامیان
تعداد صفحات مقاله: 7

289. مقایسه سه روش VIKOR، DEA و TOPSIS در کارایی مدل مدیریت پاسخ ریسک A2R2P

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوذر آریش - مجتبی شاکری روش
تعداد صفحات مقاله: 9

290. مقایسه کارایی هزینه و درآمد در صنایع ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی جهانگشای رضائی - توحید قنبرپور - سینا اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 6

291. موازنه زمان-هزینه-کیفیت با در نظر گرفتن هزینه کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد موحدی سبحانی - ندا عاشور
تعداد صفحات مقاله: 7

292. مکان یابی بهینه تسهیلات پدافند غیر عامل با رویکرد تئوری بازی ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا موسوی زاده - مهسا قندهاری
تعداد صفحات مقاله: 7

293. مکان یابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رویا داودی - فرزاد دهقانیان - محمدعلی پیرایش
تعداد صفحات مقاله: 7

294. مکان یابی مجدد پایگاه های انتقال خون در شرایط بحران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد زنده دل - علی بزرگی امیری
تعداد صفحات مقاله: 6

295. مکان یابی محل احداث کارخانه فرآوری مواد معدنی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: معدن مس چاه فیروزه)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نائر رحمانی - حجت الله رنجبر - عباس سام - علی تقی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

296. مکان یابی نیروگاه های بادی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رضا فیلی زاده - امیر کریمی آخورمه
تعداد صفحات مقاله: 8

297. مکان یابی هاب سلسله مراتبی با محدودیت ظرفیت و زمان تحویل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی بزرگی امیری - ایمان پارسا - آرش یاوری
تعداد صفحات مقاله: 6

298. نظام مدیریت استاد- شاگردی؛ سازوکاری برای مدیریت دانش سازمانی در صنعت نفت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میثم کریمخانی
تعداد صفحات مقاله: 6

299. نقش سیستم مدیریت کیفیت در ارتقای آموزش های دریانودی در استان هرمزگان ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان احدمطلقی - ناصر رکن الدینی
تعداد صفحات مقاله: 10

300. نگهداری تعمیرات دوره ای با زمان آماده سازی وابسته به توالی و زمان پردازش مبتنی بر یادگیری در زمان بندی ماشین های موازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد - بهنام رجائی - علیرضا دوزنده - حسین طرفدار
تعداد صفحات مقاله: 7

301. نیاز به تدوین یک چارچوب برای بقا و ماندگاری سازمانها؛ آری یا خیر؟

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا طالبی مزرعه شاهی - احمد ودادی - جلال منفرد
تعداد صفحات مقاله: 6

302. واکاوی مفهوم و نقش تعهد مدیریت در پیاده سازی مدل تعالی کسب و کار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید برادران - علیرضا اسداللهی - غلامرضا توکلی - سعید اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 7

303. پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا ملکی - امیرحسین امیری - محمدهادی دورودیان
تعداد صفحات مقاله: 7

304. پیاده سازی آزمایشی رویکرد بازرسی بر مبنای ریسک بر اساس استاندارد API581 در یک نیروگاه تولید انرژی الکتریکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران رضایی - ندا یگانلی
تعداد صفحات مقاله: 6

305. پیاده سازی سیستم کانبان الکترونیکی محصول ( Ekanban) در شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو( IKID)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی خسروانی
تعداد صفحات مقاله: 9

306. پیش بینی آثار سناریوهای مختلف هدفمندی یارانه ها بر تقاضای برق خانگی با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرناز برزین پور - سعید کریمی
تعداد صفحات مقاله: 7

307. پیش بینی تعداد درخواست های انجام وارانتی با توجه به انجام نگهداری و تعمیرات به صورت میانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد آزادی نجف آبادی - حمید شهریاری - عبدالله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 7

308. پیش بینی عملکرد هزینه ی پروژه بر اساس رویکرد مدیریت ارزش حاصله و با استفاده از سری زمانی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آذر غیاثی - محمد مهدی عسگری ده آبادی - مصطفی سالاری
تعداد صفحات مقاله: 7

309. پیش بینی قیمت اختیار معامله با استفاده از شبکه ی عصبی فازی و مقایسه ی آن با شبکه ی عصبی مصنوعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم قندهاری - کامران پاکیزه - اکبر اصفهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

310. پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی استان گیلان با استفاده از مد ل میانگین متحرک یکپارچه خودگردان فصلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس نوروزی - میثم نصرالهی - سید فرید قادری
تعداد صفحات مقاله: 6

311. پیش بینی مصرف سالانه قطعات یدکی پر مصرف در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از سیستم فازی ممدانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حبیب الله کریمی قهفرخی - مهدی سهرابی - ایمان فخریان قهفرخی
تعداد صفحات مقاله: 7

312. پیش بینی میانگین دمای هوا با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی، ژنتیک و PCA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیررضا ابطحی - اسامه قویدل - احمد لاهوتی
تعداد صفحات مقاله: 6

313. پیکربندی زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا نظری - عبدالله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 8

314. کاربرد Fuzzy AHP & COPRAS در انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد صوفیابادی - مهدی دارائی - کامران جمالی فیروزآبادی
تعداد صفحات مقاله: 6

315. کاربرد تئوری صف در بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهره هاشمی - ابراهیم تیموری - فریبرز جولای
تعداد صفحات مقاله: 7

316. کاربرد رویکرد استوار در انتخاب سبد مالی بهینه: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاشم عمرانی - عادل مهذبی
تعداد صفحات مقاله: 7

317. کاربرد رویکرد ناب و مدل سازی ریاضی به منظور تصمیم گیری بهینه در یک مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معین سماک جلالی - محمد مهدی نصیری
تعداد صفحات مقاله: 7

318. کاربرد منطق فازی و تکنیک داده کاوی در اولویت بندی فاکتورهای ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی:پارک های علم و فناوری استان اصفهان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی محقر - آسیه سلطان آبادی محمدی - منیژه ملائی - سودابه پارسا
تعداد صفحات مقاله: 7

319. کاربرد یک رویکرد ادغامی از CFAHP و FVIKOR در مسئله تصمیم گیری مکان یابی تسهیلات با معیار های چندگانه فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرسامان خیرخواه - محمد حق وردی - امیرحسین حسینیان
تعداد صفحات مقاله: 11

320. کاهش هزینه های تولید و بهبود عملکرد یک مجموعه مونتاژی با استفاده از ترکیب روش خطی سازی مستقیم و روش بهینه سازی ICA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود پور - مهدی علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

321. کمینه سازی مجموع هزینه های دیرکرد و ارسال بر روی ماشین های موازی مشابه همراه با تحویل دستهای و ارسال به چند مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق باقری صمغ آبادی - مهدی علینقیان
تعداد صفحات مقاله: 8

322. کمینه کردن حداکثر زمان تکمیل کارها در مسئله زمان بندی سلول کار کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کورش حالت - رضا بشیرزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

323. یک الگوریتم جستجوی ممنوعه ترکیبی برای مسأله چیدمان حامل جنگی و تخصیص سلاح های آن ها به تهدید ها در حالت تهاجمی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه پیمان کار - محمد رنجبر - مهدی لطفی
تعداد صفحات مقاله: 7

324. یک الگوریتم ژنتیک برای سیستم تولید و توزیع یکپارچه در زنجیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی خدابنده - سیدرضا حجازی - مرتضی راستی برزکی
تعداد صفحات مقاله: 7

325. یک الگوریتم ژنتیک برای طراحی شبکه لجستیک معکوس حلقه بسته دوهدفه چند محصولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه دژبرد - سیدمحمد معطرحسینی - محمدرضا مرجانی
تعداد صفحات مقاله: 8

326. یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه قضاوی - محمدمهدی لطفی - محمدحسین ابویی - محمدصابر فلاح نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

327. یک مدل بر مسئله پسر روزنامه فروش با در نظر گرفتن اعتماد خرده فروش به تامین کننده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه اسمعیلی - احمد ماکویی - اشکان جافظ الکتب
تعداد صفحات مقاله: 7

328. یک مدل برنامه ریزی غیرخطی بهبود یافته برای مسائل چیدمان تسهیلات با مساحت های نابرابر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس احمدی - محمدرضا اکبری
تعداد صفحات مقاله: 7

329. یک مدل ریاضی در زنجیره تامین با روند پیرو – پیشرو همراه با جریان اعتماد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه اسمعیلی - احمد ماکویی - اشکان جافظ الکتب
تعداد صفحات مقاله: 7

330. یک مدلی ترکیبی از برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط با تحلیل پوششی داده ها در شرایط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا علی نژاد - نوید ترابی
تعداد صفحات مقاله: 8

331. یک نگرش بهینه سازی میرایی ارتعاش (VDO) برای خوشه یندی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد تیموری - اسماعیل مهدی زاده - ابوالفضل کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 5

332. A Bayesian networks (BNs) approach for modeling cost of quality (COQ)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Khodakarami - Farshad Haghi
تعداد صفحات مقاله: 9

333. A Frame-Based Induction Expert System For Supplier Selection

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. H. Fazel Zarandi - Sanaz Shoarinejad - Solmaz Ghazanfar Ahari
تعداد صفحات مقاله: 7

334. A Fuzzy Linear Programming for Improvement of Accident Investigation in Industrial Processes

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Saeed Zameni - Ali Azadeh - Seyed Mohammd Asadzadeh
تعداد صفحات مقاله: 7

335. A General Variable Neighborhood Search for Design Supply Chain Network


سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Ghazanfari - Hossein Mohammadi - Amir-Mohsen Karimi-Majd
تعداد صفحات مقاله: 4

336. A Modified Benders Decomposition Approach for Supply Chain Network Design with Risk Consideration

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nima Hamta - Mohammad Fattahi - Mohsen Akbarpour Shirazi - Behrooz Karimi
تعداد صفحات مقاله: 7

337. A New Approach for Solving Fully Fuzzy Multi-objective Project Scheduling Problem to Maximize Project Net Present Value

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Fatemeh Fathallahi - Amir Abbas Najafi - Amirhossein vaeztehrani
تعداد صفحات مقاله: 5

338. A New Model for Simultaneous Optimization of Production Scheduling and Cutoff Grades in Open Pit Mines

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ehsan Moosavi - Majid Ataee-pour - Javad Gholamnejad - Esmaeil Khorram
تعداد صفحات مقاله: 5

339. A New Optimization via Invasive Weeds Algorithm for Dynamic Facility Layout Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Farnaz Barzinpour - Mohammad Mohammadpour Omran - Seyed Farzad Hoseini - Kaveh Fahimi
تعداد صفحات مقاله: 5

340. A Nonlinear Autoregressive Model with Exogenous Variables Neural Network for Stock Market Timing: The Candlestick Technical Analysis

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Elham Ahmadi - Mohammad HosseinAbooie
تعداد صفحات مقاله: 7

341. A Questionnaire Survey of Tehran Bus Drivers’Musculoskeletal Health, Work-Related Risk Factors:A Comparison between BRT and Ordinary-Bus Drivers

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyyedeh Mahta Mortazavian Farsani - Motahareh Tavakoli - Hamed Shahsavani - AmirKhosro Bahadori
تعداد صفحات مقاله: 7

342. A Robust Group Data Envelopment Analysis for Enterprise Architecture Analysis

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Fasanghari - Mohsen Sadegh Amalnick
تعداد صفحات مقاله: 7

343. A Robust Meta-Heuristic Approach for Modeling and Scheduling of the Multi-objective Flexible Manufacturing Systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Amani - SS Miri-Nargesi - H Haleh
تعداد صفحات مقاله: 6

344. A bi-level partial interdiction problem on hierarchical facilities

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Asefe Forghani - Farzad Dehghanian
تعداد صفحات مقاله: 5

345. A bilevel inventory-routing decision framework under hybrid uncertain environment

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mostafa Abedzadeh - Ashkan Malekly
تعداد صفحات مقاله: 7

346. A dynamic mathematical programming for supplier selection-order allocation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hashem Vahdani - Salman Jameh Abrishami - Mohammad Asghari
تعداد صفحات مقاله: 7

347. A dynamic programming approach for investment problem with stochastic number of investment chances

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Modarres - Mohammad Feizabadi - Reza Yousefi Maragheh
تعداد صفحات مقاله: 5

348. A genetic network programming model for portfolio optimization by generating risk-adjusted trading rules

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Akbar Esfahanipour - Maryam Tayari
تعداد صفحات مقاله: 7

349. A humanitarian logistics model to minimize earthquake losses in large-scale situations

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Behnam Tootooni - Abbas Seifi - Morteza Ahmadi - Morteza Taghavi
تعداد صفحات مقاله: 7

350. A mathematical model for a dynamic cellular manufacturing system considering production planning, intra-cell layout and reliability

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Reza Kia - Fahime Khaksar-Haghani - Shahrzad Shahveisi
تعداد صفحات مقاله: 7

351. A multi-period location-allocation of organ transplant centers

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Behzad Zahiri - Reza Tavakkoli-Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: 7

352. A new estimator based on likelihood function for drift time of change in Poisson rate parameter

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: R Hosseiny - V Amirzadeh - A Yaghoobi
تعداد صفحات مقاله: 7

353. A new model of multi-objective redundancy allocation problem for multi-state systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Zarabian - Seyed Taghi Akhavan Niaki
تعداد صفحات مقاله: 5

354. A systematic approach for buyer-supplier conflict detection with xTriz

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Davoud Haghighi - Jafar Razmi
تعداد صفحات مقاله: 8

355. APRACA Strategic Plan Based on Scenario Planning Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamid Reza Nematian - Keyvan Abdoli
تعداد صفحات مقاله: 7

356. An Application of non-Parametric resampling interval analysis to Risk-Based Earned Value Management

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyedmohammad Seyedhoseini - Saeed Yaghoubi - Afshin Kamyabniya
تعداد صفحات مقاله: 7

357. An Enhanced Neural-based Methodology for Combining Linear and Nonlinear Models for Exchange Rate Forecasting

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Khashei - Mehdi Bijari - Farimah Mokhatab Rafiei
تعداد صفحات مقاله: 6

358. An Integrated Model for Container Terminals

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Thierry Vanelslander - Masoud Moharami Gargari - Mohammad Mohammadpour Omran - Seyed Farzad Hoseini
تعداد صفحات مقاله: 7

359. An Inventory Problem using Threshold Policies for Rationing and Pricing Decisions

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Ahmadi - Hassan Shavandi
تعداد صفحات مقاله: 5

360. An Investigation of the Mediating Role of Job Satisfaction between Job Organization and Job Performance

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Kiarash Fartash - Seyed Mehdi Mousavi Davoudi
تعداد صفحات مقاله: 6

361. An innovative approach to integrate design of experiments in simulation(Case study: optimal allocation of staff in a center for medical care)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Morteza Elahi - Mahboobe Honarvar - Hamed Elahi
تعداد صفحات مقاله: 7

362. Assessment of Service Quality within the Healthcare Industry

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Farzad Firouzi Jahantigh1 - Reza Baradaran Kazemzadeh - Hossein Gitinavard
تعداد صفحات مقاله: 8

363. Auxiliary Public Transportation Network Planning

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sedighy - Shakouri - Rezaei
تعداد صفحات مقاله: 6

364. Bi objective optimization for scheduling two-stage assembly flow shop problem in a just in time environment

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sahar Tadayoni Rad - Saiedeh Gholami - Rasoul Shafaei - Hany Seidgar
تعداد صفحات مقاله: 5

365. Comprehensive method to determine real option utilizing probability distribution

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Modarres Yazdi - Seyyed Misugh Sahihi Oskooyi - Mahdi Shafiei
تعداد صفحات مقاله: 8

366. Cost/time trade off investigation of spherical storage tank construction projects using MOPSO/NSGAII

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vida Arabzadeh - Niaki - Vahid Arabzadeh
تعداد صفحات مقاله: 6

367. DESIGNING A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Pr. Mohammad Hossein Fazel Zarandi - Seyed Mohammad Hosseinioun - Hosein Ali salemi
تعداد صفحات مقاله: 7

368. Development of Fuzzy Process Capability Indices Pp,Ppk


سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Soroush Avakh Darestani - Mina Nasiri
تعداد صفحات مقاله: 4

369. Diabetes diagnosis rule-base reduction based on Topsis method

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir-Reza Abtahi - Farzane Salami
تعداد صفحات مقاله: 5

370. Distribution network design: a new model for open vehicle routing problem with multiple depots


سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Khosro Pichka - Amin Ziaeifar - Behzad Ashjari
تعداد صفحات مقاله: 4

371. Dynamics of Multi Agent Supply Chain under the Threat of Disruption

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amin Gharehyakheh - Mobin Daraie
تعداد صفحات مقاله: 5

372. Evaluation of Parameters Affecting the Agile Capabilities of the Organization - A case study of two companies A & B

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Negin Dehghanian - Meimanat Dehghanian - S. Mahdi Homayouni
تعداد صفحات مقاله: 6

373. Facility location in a three-echelon supply chain with stochastic demand: a discrete-event simulation approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hasan Hosseini Nasab - Morteza Elahi - Hamed Elahi
تعداد صفحات مقاله: 7

374. Flow shop scheduling problem with maintenance coordination: A new approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mostafa Khatami - Seyed Hessameddin Zegordi
تعداد صفحات مقاله: 6

375. Grey relational analysis method for MCDM with Interval-valued trapezoidal intuitionistic fuzzy

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mojtaba mirzadeh - Mahdi Bashiri
تعداد صفحات مقاله: 5

376. ISO 50001 (energy management) in food industry

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Pakbin - Mahmood Reza Taheri
تعداد صفحات مقاله: 5

377. Improved critical-chain Multi-project planning: Using more realistic assumptions

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Setareh Torabzadeh - Siamak Haji yakhchali
تعداد صفحات مقاله: 5

378. Improving Dimensional Analysis Method to Determine System Leanness (Case Study: SAHAR Paint Industry)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Abolfazl Gharaei - Mahboubeh Gharaei - Behrooz Abbasi - Mahshid Teimouri Toulabi
تعداد صفحات مقاله: 7

379. Integrating AHP, DEMATEL and QFD Techniques in Fuzzy Environment to Evaluate Factors Affecting job Satisfaction

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Reza Farahani - Akbar Alem Tabriz - Masoud Tavakoli - Nima Pasha
تعداد صفحات مقاله: 7

380. Investigation of relation between organizational learning with organizational culture and technical innovation in the operational units of Iran Oil Pipeline and Telecommunication Company

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Ahmadipour - Ehsan Rezapour Nikroo
تعداد صفحات مقاله: 7

381. Joint Pricing and Inventory Decisions for Deteriorating Products under Shipment Consolidation and Shortage

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Arezu Rasuli-Baghban - Ata Allah Taleizadeh
تعداد صفحات مقاله: 7

382. Minimizing total absolute deviation completion times on Single Machine scheduling under availability constraint

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Maziyar Yazdani - Fariborz Jolai - Seyyed Mohammad Khalili
تعداد صفحات مقاله: 7

383. Mixed Zero-One Programming for Cell Formation Group Technology

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Arash Hashemoghli Sarvha - Sara Modarres Hashemi - Iraj Mahdavi
تعداد صفحات مقاله: 7

384. Modeling The Quality & Reliability Dependent Customer Satisfaction in Healthcare

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Shervin Hajinia Leilabadi - Prof. Rassoul Noorossana
تعداد صفحات مقاله: 7

385. Modeling Uncertainty in Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) Problems: A Probabilistic TOPSIS Model using Bayesian Belief Networks (BBNs) (BBNTOPSIS)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hosein Mehrno - Masoumeh Akbarighazi kallaye
تعداد صفحات مقاله: 8

386. Multi-Objective Green Vehicle Routing Problem with Multi-Machine and Fuel Constraint

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Jafar Razmi - Sajad Rahmani
تعداد صفحات مقاله: 7

387. Multi-period location-allocation model for blood bank facilities under uncertainty: two-stage stochastic programming approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Mousazadeh - Behzad Zahiri - Ali Bozorgi-Amiri
تعداد صفحات مقاله: 6

388. Optimizing differential return on investment pricing, lotsizing and shipment in a two-echelon supply chain

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ghasemy Yaghin - Fatemi Ghomi - Mosadegh
تعداد صفحات مقاله: 7

389. Performance Optimization of HSEE Factors in Generation Companies

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Sheikhalishahi - Ali Azadeh - Mojgan Sheikhalishahi
تعداد صفحات مقاله: 6

390. Pharmaceutical supply chain network design under uncertainty

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Behzad Zahiri - Seyyed Ali Torabi
تعداد صفحات مقاله: 6

391. Presenting a Joint multiple layer data envelopment analysis (Joint MLDEA) model for evaluating the performance of educational System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Pakzad - Naderi
تعداد صفحات مقاله: 6

392. Pricing and Inventory Decisions of Substitutable Products with and without Deterioration Assumption

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Masoumeh Sadat Babaei - Ata Allah Taleizadeh - Hadi Banakar
تعداد صفحات مقاله: 7

393. Pricing and Lot-sizing Policies in Multi-Level Supply Chain with Rework Process

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahsa Noori-daryan - Ata Allah Taleizadeh - Hadi Banakar
تعداد صفحات مقاله: 7

394. Robust design of maintenance scheduling considering engineering insurance using genetic algorithm

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Somayeh Molaei - Kaveh Mohammad cyrus
تعداد صفحات مقاله: 6

395. Rolling Horizon Network Revenue Management Using Decomposition Special case of hotel

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Shirin Aslani - Mohammad Modarres
تعداد صفحات مقاله: 7

396. SOM as a means to extract visitors preference in a webpage clustering task

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Keramati - Jafari-Marandi
تعداد صفحات مقاله: 7

397. Using Genetic Algorithm for Single Machine Scheduling with Earliness/Tardiness Penalties and Setup Cost

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hesam Saiedy - Sarem Deilami Moezi - Masoumeh Mollashakouri - Saeid Ghasemi
تعداد صفحات مقاله: 7

398. Worldwide crude oil consumption considering crude oil production of I.R. Iran with an econometric approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amin Gharehyakheh - Mohammadreza Monjazeb
تعداد صفحات مقاله: 5