چاپ
دسته: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

1. ارائة یک الگوریتم بهبود یافته برای حل مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم تولید سلولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام آریافر - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 9

2. ارائه الگوریتم ترکیبی مورچگان وژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدرضا حجازی - رضا سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 11

3. ارائه الگویی برای توسعه پایدار با استفاده از مدل تعالی کسب و کار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد امیری
تعداد صفحات مقاله: 11

4. ارائه الگویی به منظور تحلیل سیستماتیک فعالیتهای نگهداری وتعمیرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشید رجبی
تعداد صفحات مقاله: 11

5. ارائه روش SA جهت زمانبندی در سیستم تولیدسلولی بادرنظرگرفتن فرآیند تولید چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرناز برزین پور - سیدحسام الدین ذگردی
تعداد صفحات مقاله: 15

6. ارائه رویکردی جدید جهت پایش پروفایلهای غیر خطی در فاز دو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - عادل علاء الدینی
تعداد صفحات مقاله: 13

7. ارائه مدل ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدفرید قادری - مجید شخص نیایی
تعداد صفحات مقاله: 9

8. ارائه مدل ریاضی صفر و یک به منظور انتخاب توالی مدلها در مساله بالانس خط تولید چند مدله

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی جهانگشای رضایی
تعداد صفحات مقاله: 7

9. ارائه مدل همکار تجاری در شبکه تامین مواد و قطعات مطالعه موردی در شرکت زاگرس خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حبیب اله جوانمرد - مرتضی زارع
تعداد صفحات مقاله: 15

10. ارائه مدلی برای گزینش سیستم مناسب برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد فتحیان - میثم زنجانی
تعداد صفحات مقاله: 14

11. ارائه مدلی برایپیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو به کمک شبکههای عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا عباس پور - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 15

12. ارائه چارچوب استراتژیک برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فروغ کریمی - رضا سرخوش - شعبان الهی
تعداد صفحات مقاله: 10

13. ارائه چهارچوب مفهومی رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی در دانشگاهها با استفاده از روش نگاشت مفهومی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین حمیدیان - محمدرضا امین ناصری - محمد اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 13

14. ارائه ی روشی جهت تعیین چیدمان تسهیلات با استفاده از نظریه گراف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شاهنده - حسن خاکباز
تعداد صفحات مقاله: 17

15. ارائه ی نقشه ی استراتژی برای بازارگاه های الکترونیکی B2B بر اساس کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی سپهری - مریم رمضانی - امیر بخت یاوریان
تعداد صفحات مقاله: 12

16. ارائه یک الگو برای تجزیه و ترکیب مسائل برنامه ریزی تولید چند مرحله ای – چند محصولی و چند پریودی با محدودیت ظرفیت تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن خادمی زارع - سیدمحمدتقی فاطمی قمی
تعداد صفحات مقاله: 14

17. ارائه یک الگوریتم ژنی برای تعیین جوابهای کارا در مساله توالی عملیات تک ماشینه با دومعیار ارزیابی و پارامترهای فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا امین ناصری - علیرضا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 13

18. ارائه یک سیستم برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی برای محیط های ترکیبی MTO/MTS ( با یک مطالعه موردی )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی ترابی - محمود عبادیان - مرضیه رضائی - حسن شمسی
تعداد صفحات مقاله: 16

19. ارائه یک متدلوژی جهت اندازه گیری رضایت مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا شکری زاده - علی شاهنده - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 16

20. ارائه یک مدل ترکیبی برای انتخاب ماشینهای موازی و زمانبندی کارها با در نظر گرفتن زمانهای آماده سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - یاسمن خدادادگان - معید حق نویس
تعداد صفحات مقاله: 10

21. ارائه یک مدل ترکیبی برای انتخاب ماشینهای موازی و زمانبندی کارها با در نظر گرفتن زمانهای آماده سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - یاسمن خدادادگان - معید حق نویس
تعداد صفحات مقاله: 10

22. ارائه یک مدل تلرانس دهی قطعات بمنظور کاهش هزینه های تولید و زیان کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - محمد سعیدی مهرآباد - مهرداد حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 12

23. ارائه یک مدل تلرانس دهی قطعات بمنظور کاهش هزینه های تولید و زیان کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - محمد سعیدی مهرآباد - مهرداد حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 11

24. ارائه یک مدل ریاضی در تخصیص بودجه تبلیغات به رسانه های ارتباط جمعی مختلف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد کوچک زاده - حسن سیرانی
تعداد صفحات مقاله: 17

25. ارایه الگوریتم بهینه برای یافتن کوتاهترین مسیر دوطرفه برای یک طرح چیدمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا زنجیرانی فراهانی - مهدی حمزه ئی
تعداد صفحات مقاله: 15

26. ارایه الگوریتمی کارا برای حل مساله فلوشاپ ترکیبی با محدودیت انباره های میانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - فریبرز جولای - هاشم وحدانی
تعداد صفحات مقاله: 16

27. ارایه چهارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد سیدحسینی - شهریار عبدالله پورنژدی
تعداد صفحات مقاله: 21

28. ارزیابی زیر شاخه های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چند متغییره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا برادران کاظم زاده - علیرضا عیدی
تعداد صفحات مقاله: 10

29. ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل در پایش پروفایلهای غیرخطی در فاز اول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - سیدابوالفضل تقی زاده واقفی - عباس سقایی - حمید اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 11

30. ارزیابی قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان سیستم کنترل پرواز یک نوع هواپیما و بررسی نقش شرایط محیطی در تعیین آنها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صادق فاضل - علی پیروی - فریده ذهبی
تعداد صفحات مقاله: 13

31. ارزیابی قیاسی چارچوبهای فرآیندی مطرح برای مدیریت زنجیره تأمین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - سارا رضایی وصال - حامد قهری صارمی
تعداد صفحات مقاله: 14

32. ارزیابی و انتخاب تجهیزات گنتری کرین با استفاده از روش AHP گروهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید عبداله زاده - هاشم محلوجی - الناز کریم معجنی
تعداد صفحات مقاله: 13

33. ارزیابی و طراحی ارگونومیکی پست کاری اپراتور اتوبوس های درون شهری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آیدین اربابی - سیدمحمد رجائی
تعداد صفحات مقاله: 9

34. ارکان چهارگانه شایستگی منابع انسانی در سازمان های مبتنی بر دانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس افرازه - هاینتز بارچ - گرهارد اپفل تالر
تعداد صفحات مقاله: 9

35. الگوریتمی بر مبنای شبکه عصبی برای بدست آوردن تابع مطلوبیت در مسایل MADM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدرضا حجازی - رضا فروزش فر
تعداد صفحات مقاله: 17

36. انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تکنیک حداقل سازی حداکثر پراش بازده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی سرایی - مصطفی دستمردی
تعداد صفحات مقاله: 11

37. انتقال تکنولوژی در طراحی و ساخت موتور ها با استفاده از سیستم های هوشمند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی صادق عمل نیک
تعداد صفحات مقاله: 12

38. انجام ارزشیابی سلسله مراتبی(AHP) به کمک سیستم کنترل کننده فازی و ارائه روشی برای مرتب سازی اعداد فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فروغ معین مقدس - محمدباقر رستمی - علی وحیدیان کامیاد
تعداد صفحات مقاله: 12

39. اولویت بندی زمینه های توسعه فناوری و اولویتهای تحقیقاتی با ترکیب روش منطق فازی Fuzzy Logic و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ، (مطالعه موردی : رتبه بندی زمینه های توسعه فناوری صنعتی و نیازهای تحقیقاتی صنایع استان فارس )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد رجبی
تعداد صفحات مقاله: 16

40. اولویت بندی و تعیین ترکیب بهینه تولید محصولات مجتمع پتروشیمی اراک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی کرامتی - انوشیروان فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 12

41. ایجاد چهارچوبی برای ساخت عاملهای انسان مدار جهت شبیه سازی رفتار انسانی در محیط خدمات درمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - نسیم غنبرتهرانی
تعداد صفحات مقاله: 15

42. برآورد تابع تولید در صنایع شیمیایی و فلزات اساسی و تحلیل جایگاه انرژی الکتریکی در آنها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدفرید قادری - شیماء محمدزاده دوگاهه
تعداد صفحات مقاله: 11

43. برآورد فاکتورهای مورد نیازطراحی زیرسری مسافران وسیله نقلیه سواری و ساخت یک نمونه آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده آذر موسوی فرد - محمدعلی لحمی - وجیه الله الوندیان
تعداد صفحات مقاله: 12

44. بررسی اثر ضربه شلاقی در زنجیره تامین تولید کنندگان محصولات برقی فشار قوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن اکبرپور شیرازی - علیرضا مددی - حامد شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 8

45. بررسی اثرات بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد فتحیان - مسیح ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 12

46. بررسی افزایش ظرفیت تولید فولاد با استفاده از شبیه سازی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیل مردانی - مهدی اشرفی - محمدمهران هنرمندیان
تعداد صفحات مقاله: 8

47. بررسی الگوریتم های طراحی بهینه آزمایش های چندپاسخه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی باباپور آتشگاه - عباس سیفی
تعداد صفحات مقاله: 13

48. بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز زارعی - سوفیا فرکیش
تعداد صفحات مقاله: 13

49. بررسی روشهای کنترل آماری فرایند برای داده های خود همبسته ( مطالعة موردی : کارخانه شهید قندی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدصابر فلاح نژاد - سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 17

50. بررسی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی بر روی مسئله چیدمان تسهیلات ( QAP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هیوا فاروقی - بابک یوسفی یگانه
تعداد صفحات مقاله: 13

51. بررسی مبانی شهر الکترونیک و مطالعه تطبیقی چند شهر الکترونیک جهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - امیرحسین قپانچی
تعداد صفحات مقاله: 15

52. بررسی نقش کیفیت ساخت قطعات در تعیین قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان سیستم کامپیوتری کنترل پرواز یک نوع هواپیما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صادق فاضل - علی پیروی - فریده ذهبی
تعداد صفحات مقاله: 12

53. بررسی و تحلیل تقاضای بنزین در ایران و عوامل موثر بر آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدفرید قادری - مریم میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 16

54. بررسی و مقایسه عملکردروشهای ابتکاری برای حل مدل مکانیابی Maximal Covering

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - یاسر صمیمی - حمید اسماعیلی - نیما عظیم زاد
تعداد صفحات مقاله: 19

55. برنامه ریزی تولید با تقاضای احتمالی ومحدودیت ظرفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بیجاری - رسول حجی
تعداد صفحات مقاله: 13

56. برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن اکبرپور شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 8

57. بهبود فرآیند برون سپاری مبتنی بر رویکرد شش سیگما ( یک مطالعه موردی )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن چشم براه - اکبر سلیمانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 16

58. بهینه سازی شبیه سازی در خطوط تولید با استفاده از SA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز زارعی - فرشید بابااکبری - عظیم زارعی
تعداد صفحات مقاله: 15

59. بهینه سازی مدیریت شهری به وسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مطالعه موردی : پیاده سازی سیستم اطلاعات شبکه خطوط لوله زیرزمینی قم QUPNIS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی صارمی پور - محمدتقی اسدی - مسعود تدین
تعداد صفحات مقاله: 17

60. بهینه سازی پروژه های QFD با به کارگیری تکنیک های OR

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز بهرامی - وحید درکی
تعداد صفحات مقاله: 6

61. بکارگیری QFD و روشهای طرح استوار در بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دستگاه های بافندگی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامبیز رادمان - فاطمه قلعه بان بخشایش
تعداد صفحات مقاله: 15

62. بکارگیری روش QFD در پایانههای مرزی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس آزادی مقدم آرانی - مجید تبریزی - حسن خدایاری حاجیوسفلو
تعداد صفحات مقاله: 11

63. تبیین چارچوب مدل تجاری رقابت پذیر e-B2B برای سازمانهای متوسط و کوچک ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - حبیب روزبه - رضا سمیع زاده
تعداد صفحات مقاله: 14

64. تحقیق در عملیات در برنامه ریزی صرفه جویی انرژی شیوه های حمل و نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن محسنی نامقی
تعداد صفحات مقاله: 12

65. تحلیل و طراحی سیستمهای مبتنی بر عامل با ترکیب متدلوژیهای Tropos و Gaia

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدکمال چهار سوقی - اکبر اصفهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 14

66. تخصیص چند معیاره منابع محدود پروژه های IT به کمک الگوریتم ژنتیک فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود کفایتمند غیور - حسن جهانشاهی - مسعود مصدق خواه
تعداد صفحات مقاله: 16

67. تدوین استراتژی مدیریت روابط با مشتریان در سازمان های ارائه دهنده خدمت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آتوسا عباس نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11

68. تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: گرشاسب خزائنی - عباس افشار
تعداد صفحات مقاله: 15

69. تعیین روش بهینه تأمین برق صنایع بزرگ با توجه به ایجاد محیط رقابتی جدید در بخش عرضه انرژی الکتریکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش احسانی - علی محمد رنجبر - محمود فتوحی فیروزآباد
تعداد صفحات مقاله: 13

70. تعیین نقطه سفارش و اندازه بهینه سفارش در یک زنجیره دو سطحی با پارامترهای احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم تیموری - یوسف قیامی - فرهاد حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

71. تعیین همزمان توالی قطعات و برنامه تعویض ابزار بر اساس قابلیت اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد کلاهان - احمد شریفی نیا
تعداد صفحات مقاله: 7

72. توسعه نمودارهای کنترل منطقه ای با استفاده از تابع تبدیل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان
تعداد صفحات مقاله: 11

73. توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای زمانبندی فعالیت های تولید با ساختار Job Shop و منابع محدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد کارگری - عیسی نخعی
تعداد صفحات مقاله: 15

74. جایگزینی بهینه سیستمهای خود تعمیر با توجه به فرآیند شوکها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 12

75. حل مدل BCC فازی در مدل تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد کوچک زاده - صابر ساعتی
تعداد صفحات مقاله: 11

76. حل مسئله جانمایی تسهیلات در محیطهای احتمالی بااستفاده از الگوریتمژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سعیدی مهرآباد - عبدالسلام قادری
تعداد صفحات مقاله: 12

77. خطای انسان ، عملیات لجستیکی و مهندسی فاکتورهای انسانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد صادقی علوی - زهره روشن ضمیر
تعداد صفحات مقاله: 7

78. داده کاوی و کنترل کیفیت آماری، مکمل یکدیگر وراهگشای مشکلات کیفی در قرن 21

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا برادران کاظم زاده - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 10

79. دسترسی به نقطه تعادل مؤثر از یک مدل MODM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد اصغرپور - سیمین قاسم خانی هزاوه
تعداد صفحات مقاله: 16

80. دسته بندی قطعات به دسته های سازگار از لحاظ نیاز به پردازش عملیات قطعات هر دسته با ابزارهای مشابه در برنامه ریزی تولید FMS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده زهرا حسینی چریانی - فریماه مخاطب رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 12

81. راه حلی کارا برای مدلهای کوچک دارای متغیرهای مقدار صحیح

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید صباغ
تعداد صفحات مقاله: 15

82. راهبردهای نوین سکوی مشترک در صنعت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی فتح اله - محمدعلی شفعیا
تعداد صفحات مقاله: 14

83. رتبه بندی عملکردها در مهندسی ارزش فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رمضان نعمتی - غلامعلی رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 7

84. رتبه بندی مشخصه های مهندسی در QFD بر اساس معیارهای فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رمضان نعمتی - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 10

85. رعایت ایمنی و پیش گیری حوادث در واحدهای صنعتی برگرفته از طرح تحقیقاتی نقش ایمنی و بهداشت کار در واحدهای صنعتی کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد فروزانفر - علیرضا عصاریان - پروین شفیعی مقدم - مهدی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 18

86. رهبری موثر : کلید طلائی موفقیت در سازمانهای یادگیرنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمدعلی خائف - غلامرضا عسگری
تعداد صفحات مقاله: 16

87. روش های کمی وکیفی سنجش خستگی وبرنامه ریزی استراحت در کار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی ابوالفضلی
تعداد صفحات مقاله: 9

88. روشی ابتکاری بر پایه منطق محدودیتها جهت تنظیم برنامه هفتگی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی ترک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15

89. روند های تحقیقاتی در تکنولوزی اطلاعات و بهره وری در سطح شرکتها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - عباس کرامتی
تعداد صفحات مقاله: 23

90. رویکرد برنامه ریزی آرمانی به مدل پردازش پایان عمر محصول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد اختیارزاده - مجد ایرانمنش
تعداد صفحات مقاله: 13

91. رویکردهای نوین مدیریت سرمایه انسانی در عصر دانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا اصیلی - عباسعلی قدیریان
تعداد صفحات مقاله: 11

92. زمانبندی در محیط جریان کاری منعطف با محدودیت انجام همزمان چند کار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی سنکوکه - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 13

93. سازمان مجازی شبکه ای، ساختار بهینه برای واکنش سریع به ریسک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه دیده ور
تعداد صفحات مقاله: 16

94. سازمانهای مجازی پویا و همگام با بازار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی جعفری - فرزاد وزیری
تعداد صفحات مقاله: 13

95. سیستم مدیریت ارزش افزوده و کنترل هزینه ها در پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائزه قانع پسند فومنی
تعداد صفحات مقاله: 13

96. سیستم پشتبان تصمیم برای مسئله زمانبندی کلاس های درس دانشگاهی ( مطالعه موردی )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیامک حاجی یخچالی - رضا زنجیرانی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 12

97. شناسایی عوامل مقاومت در برابر تغییر در محیطهای کاری متاثر از فناوری اطلاعات و ارایه راهکارهای پیاده سازی تغییر در اینگونه محیطها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بابک سهرابی - بابک عابدین
تعداد صفحات مقاله: 10

98. طراحی خط ساخت و مونتاژ هاورکرافت کلاس سبک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی حامدی - حمیدرضا براتی
تعداد صفحات مقاله: 11

99. طراحی روشی برای مسیریابی در سیستمهای Tandem به کمک جستجوی ممنوع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا زنجیرانی فراهانی - الناز میاندوآبچی - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 14

100. طراحی زنجیرة عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدل ریاضی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس - حسین ابویی مهریزی - آذین فرزان - محمدرضا بهار نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 13

101. طراحی سیستم خبره فازی جهت برنامه ریزی استراتژیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن حیدری پور - حسن حسینی نسب
تعداد صفحات مقاله: 9

102. طراحی سیستم مدیریت امور مشتریان الکترونیکی گواهی کیفیت محصول با استفاده از زبان مدلسازی یکپارچه UML

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجعفر تارخ - فروزنده مشعل
تعداد صفحات مقاله: 11

103. طراحی شبکه خدماترسانی با تقاضای جریانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شهریاری - بهروز بهمردی
تعداد صفحات مقاله: 15

104. طراحی شبکه زنجیره عرضه چندسطحی و چندمحصولی با تقاضای معین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میربهادر قلی آریانژاد - رضا الهیاری سوینی
تعداد صفحات مقاله: 16

105. طراحی یک روش ابتکاری برای شناسایی نوع تغییر در فرایند اتورگرسیو درجه یک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدتقی فاطمی قمی - محمدحسیین فاضل زرندی - یاسر صمیمی
تعداد صفحات مقاله: 22

106. طراحی یک سیستم خبره و تلفیق با فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور ارزیابی و انتخاب سازندگان قطعات در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عصمت شریعتی - سیدمحمدتقی فاطمی قمی
تعداد صفحات مقاله: 17

107. طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای کاهش صدمات ناشی از زلزله بر شبکه حمل و نقل شهری به کمک بهینه سازی شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز زارعی - فرشید بابااکبری - هومن شیدانشیدی
تعداد صفحات مقاله: 14

108. طرح سیستم اطلاعات مدیریت برای مدیریت و کنترل پروژه ها در واحدهای پژوهشی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد جلالی - مرتضی روغنی
تعداد صفحات مقاله: 15

109. طرح یک درگاه اطلاعاتی برای صنعت گردشگری ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصوره عبدی - نرجس ناصربخت - زهرا فردوسی - هدی داورزنی
تعداد صفحات مقاله: 15

110. فشرده سازی پروژه ها با استفاده ازتصمیم گیری چند معیاره با در نظر گرفتن ارزش پول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - سیدامیر حسین تقوی - محمدرضا شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 16

111. فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی تعمیرات صنایع نفت وگاز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 7

112. قیمت گذاری پویا با بازبینی های دوره ای و قیمتهای گسسته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس - احسان بلندی فر
تعداد صفحات مقاله: 19

113. ماموریت پذیری سازمانی در برپایی امنیت فضای سایبر ملی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحسن موسوی - ندا قوامی
تعداد صفحات مقاله: 8

114. متدولوژی استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در رویکرد متامدلی به آنالیز حساسیت NPV

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - غلامعلی رئیسی - رمضان نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 10

115. محاسبات تکاملی و روشهای رتبه بندی فازی برای حل برنامه ریزی کسری خطی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز علی زاده - فهیمه باروقی - علاء الدین ملک
تعداد صفحات مقاله: 10

116. مدل عدد صحیح برای مسئله زمانبندی کلاس های دانشگاهی : یک مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا زنجیرانی فراهانی - سیامک حاجی یخچالی
تعداد صفحات مقاله: 13

117. مدل غیر خطی تعیین چیدمان تسهیلات پویا با آنالیز تعویض ماشین آلات در شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - سیدمجتبی سجادی
تعداد صفحات مقاله: 20

118. مدل معماری سرآمدی ِسازمان دانش محور Title: Knowledge base Organization's Business Excellence Architecture Model محور : معماری سرآمدی در سازمانها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش قشمی
تعداد صفحات مقاله: 15

119. مدلی برای رتبه بندی شرکت های برمبنای مدل تعالی EFQM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین صفری - فرشید حسینی - علی آذری
تعداد صفحات مقاله: 9

120. مدلی برای مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) در ایران - موردکاوی شرکت هواپیمایی هما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - علی حاج زمانعلی
تعداد صفحات مقاله: 11

121. مدلی جهت تقسیم بندی مناطق آسیب دیده از زلزله در زمان جستجو و نجات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالحمید اشراقنیای جهرمی - محمد دانشور کاخکی
تعداد صفحات مقاله: 10

122. مدیریت ارتباط بامشتری (CRM) در تجارت الکترونیک بین بنگاهی (B2B)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم اخوان - مجید باب الحوائجی
تعداد صفحات مقاله: 12

123. مدیریت دانش مورد پی در فرایند توسعه نرم افزار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر خانلری
تعداد صفحات مقاله: 11

124. مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدفرید قادری - آناهیتا گیتی فروز
تعداد صفحات مقاله: 11

125. مرور و مقایسه نمودارهای کنترل هندسی در فرآیندهای با کیفیت بالا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - کامران پی نبر - نسیم ارباب زاده
تعداد صفحات مقاله: 13

126. مروری بر ایرادات نمودار کنترل مشاهدات انفرادی و دامنه متحرک ( X-MR )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - نیکبخش جوادیان - کامران پی نبر - حمید اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 14

127. مروری بر ایرادات نمودار کنترل مشاهدات انفرادی و دامنه متحرک ( X-MR)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - نیکبخش جوادیان - کامران پی نبر - حمید اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 14

128. مسایل حمل و نقل عمومی با تقاضای تفکیک شده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - سامان اسکندرزاده
تعداد صفحات مقاله: 9

129. مسیریابی چندمقصدی شبکه های سیار بدون زیرساخت با استفاده از دسته بندی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: متین باقرپور - محمد مهدی سپهری - مهدی شریف یزدی
تعداد صفحات مقاله: 15

130. مطالعه گردش عملیات درون کارخانه ای بکمک تکنیک شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن قانون - منوچهر فروتن نژاد
تعداد صفحات مقاله: 14

131. معرفی الگویی برای شناسایی منابع تکنولوژی وانتخاب مناسبترین آنها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسام الدین ذگردی - مهرداد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 16

132. معرفی شاخص جدید کارایی فرآیند چند متغیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شهریاری - محمدرضا عبداله زاده
تعداد صفحات مقاله: 18

133. مقایسه ی تحلیلی بنیاد کیفیت اروپایی (EFQM) و کارت امتیازی متوازن ( BSC)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر بخت یاوریان - سیدحسام الدین ذگردی
تعداد صفحات مقاله: 15

134. مناقصه گزاری الکترونیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا گمار
تعداد صفحات مقاله: 19

135. مهندسی ارزیابی خسارات و پیشگیری از حوادث

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد صادقی علوی - زهره روشن ضمیر
تعداد صفحات مقاله: 8

136. مهندسی سازمان های مجازی ( رویکردی جدید به مدل چرخه عمر سازمان مجازی )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی جعفری - محمدرضا مکارمی
تعداد صفحات مقاله: 11

137. مهندسی مستمر ساختارها ( الگویی روشمند جهت اعمال تغییرات در ساختار سازمانی )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن صراف جوشقانی
تعداد صفحات مقاله: 14

138. مکانیابی ایستگاههای کمک رسانی زلزله در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا امین ناصری - فواد مهدوی پژوه - ساعد علی ضمیر
تعداد صفحات مقاله: 17

139. نقش ارگونومی درتوسعه مدیریت کیفیت ( در بخش کشاورزی )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر صدرا ابرقویی
تعداد صفحات مقاله: 13

140. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی مولفه ها در یک سیستم : مطالعه موردی در کوره های دوار سیمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بختیار استادی - کامران پازند - مسعود شریعت پناهی
تعداد صفحات مقاله: 7

141. پیاده سازی سیستم هزینه یابی کیفیت در شرکت فراورده های نسوز پارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته بهشتی - سیدمحمدحسین قوامی
تعداد صفحات مقاله: 17

142. پیاده سازی نظام شایسته سالاری در سازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عرفان قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 11

143. پیش بینی ماهانه مصرف نفت سفید کل کشور با استفاده ازشبکة عصبی بازگشتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد کوچک زاده - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 11

144. پیش بینی پیک بار الکتریکی روزانه با استفاده از شبکه عصبی تلفیقی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا امین ناصری - علیرضا سروش
تعداد صفحات مقاله: 14

145. چارچوب خرید در صنعت خودرو ایران جهت ایجاد بازارهای الکترونیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا امین ناصری - محسن قدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 11

146. چارچوبی برای اندازه گیری بازگشت سرمایه حاصل ازمعماری سازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید فرجی - رضا سمیع زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

147. چالشهای پیاده سازی ارگونومی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید معتمدزاده - مجید میناخانی - هومن امیر احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

148. کاربرد QFD در فاز طراحی مسکن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر شهسواری پور - فریدون کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 12

149. کاربرد تصمیم گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا خاضکی - علی شاهنده - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 17

150. کاربرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف گرا در طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز ارباب شیرانی
تعداد صفحات مقاله: 16

151. کاربرد رهیافت تصمیمگیری بر روی حدسها در تحلیل رویهی پاسخ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اشراق جهرمی - سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 16

152. کاربرد روش DEA برای تعیین و ارزیابی جواب بهینه مساله بالانس خط تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبرز جولای - مصطفی جهانگشای رضایی - اصغر وظیفه
تعداد صفحات مقاله: 9

153. کاربرد روش ترکیبی برنامه ریزی ریاضی و منطق فازی برای بررسی عدم قطعیتها در ضرایب تابع هدف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یدالله سبوحی - حمیدرضا مهربد
تعداد صفحات مقاله: 12

154. کاربرد شبیه سازی در تخصیص بهینه منابع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - مهران هنرمندیان - جاوید آزمون
تعداد صفحات مقاله: 16

155. کاربرد مهندسی ارزش در خدمات با نمونه مطالعاتی خدمات داخل قطار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لاله نوروزی حسن کیاده
تعداد صفحات مقاله: 14

156. کاهشاسقاط قطعات تولیدی به روش شش سیگما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلام محمد صنعتی - غلام رضا نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 14

157. کمینه سازی مجموع بیشینه های زودکرد و دیرکرد در مسائل دو ماشینی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - محمد میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 15

158. کمینهسازی مدت زمان در جریان کار در محیط تولید کارگاه در جریان جایگشتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر راست پور - قاسم مصلحی
تعداد صفحات مقاله: 11

159. یک الگوریتم ابتکاری برای مسأله زمانبندی پروژه با هدف حداکثرکردن NPV

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - هادی قهار
تعداد صفحات مقاله: 17

160. یک رهیافت مبتنی بر شبکه های پتری برای بهبود فرآیندهای سازمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خداکرم سلیمی فرد
تعداد صفحات مقاله: 8

161. یک روش ابتکاری برای بهبود تور مساله فروشنده دوره گرد نامتقارن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید صباغ - علیرضا امیری - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 9

162. یک مدل برنامه ریزیخطی فازی دربکارگیری تکنیک گسترش کارکرد کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد خلیل زاده - امین ملایری
تعداد صفحات مقاله: 14

163. یک مدل تصمیمگیری جهت برون سپاری انبار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین نوروزی - ارسلان پالشی
تعداد صفحات مقاله: 11

164. یک مدل دو سطحی برای برنامه ریزی یک سیستم تولیدی و مقایسه ی آن با مدل یک پارچه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد سنچولی - حسین تقی زاده کاخکی
تعداد صفحات مقاله: 10

165. A CASE STUDY ABOUT APPLYING VALUE METHODOLOGY IN FEASIBILITY STUDY PHASE

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Moazedi - Khosravi - Taravat
تعداد صفحات مقاله: 11

166. A DSS for Life Insurance Business: Process and Development

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Yahia Zare M.
تعداد صفحات مقاله: 12

167. A Linearization Technique for Solving Chance-Constrained Goal Programming Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Yahia Zare
تعداد صفحات مقاله: 7

168. A NEW METHOD FOR THE LINEAR ASSIGNMENT PROBLEM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Sabbagh - Batul Mahvash Mohammadi
تعداد صفحات مقاله: 11

169. A STUDY OF COMBINED CUSUM-SHEWHART (???) CONTROL CHARTS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iraj Mahdavi - Farhang Soleimani Gherkhlou - Mohsen Akbarpour Shirazi
تعداد صفحات مقاله: 9

170. A lagrangian method for the local access network expansion problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ketabi
تعداد صفحات مقاله: 8

171. A new approach to Virtual Supply Chain Management

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Tarokh - Alireza Tayebi
تعداد صفحات مقاله: 9

172. An Extended Efficient Frontier Method: A Resource Allocation Application

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Doustiyan - Sadjadi - Makui
تعداد صفحات مقاله: 6

173. An integrated approach to supply chain network design with service level consideration

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M.Reza Akbari Jokar - Soroush Saghafian
تعداد صفحات مقاله: 13

174. Assessing flexibility of Iran Electronic Services Organizations with Fuzzy Logic

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Gholamreza Khoshsima
تعداد صفحات مقاله: 7

175. Assignment of a stochastic production capacity to two groups of customers

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Modarres - Mehdi Sharifyazdi
تعداد صفحات مقاله: 14

176. Desiging Autonomous Decision Maker Agents for Semi-structured MADM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iraj Mahdavi - Mohsen Akbarpour Shirazi - Babak Shirazi
تعداد صفحات مقاله: 16

177. Determining the Optimum Process Mean in Multivariate Environments

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Abbasi - Seyed Taghi Akhavan Niaki - Jamal Arkat
تعداد صفحات مقاله: 10

178. Determining the fleet size of AMHVs with stochastic jobs

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Modarres - Ardavan Asef-Vaziri
تعداد صفحات مقاله: 12

179. Er-expected Solution to Fuzzy Problems: Linear Programming Model with Fuzzy Random Coefficients

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Javad Nematian - Kuorosh Eshghi
تعداد صفحات مقاله: 10

180. FUZZY LEAD TIME APPLICATION TO MATERIAL REQUIREMENT PLANNING

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Morteza Bagherpour
تعداد صفحات مقاله: 5

181. Fuzzy Multi-objective Programming for Warehouse Selection

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Khalilzadeh - Amin Malayeri
تعداد صفحات مقاله: 17

182. Fuzzy Random Quadratic Minimum Spanning Tree Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Javad Nematian - Kuorosh Eshghi
تعداد صفحات مقاله: 10

183. Identifying the Time of a Change in High yield Processes

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Noorossana - Abdi - Saghaei - Paynabar
تعداد صفحات مقاله: 8

184. Initial Design of Strategic Information Systems for XYZ Co. on the Base of CSF Methodology

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Sohrabi - Vahid Oskuee - Nastaran Hajiheidari - Mohammad Soltani
تعداد صفحات مقاله: 12

185. Integrated Pricing and Seat Inventory Control in Revenue Management

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Modarres - Sami Najafi-Asadolahi
تعداد صفحات مقاله: 11

186. Managing Supply Chain Inventories: One Warehouse and Multiple Retailers Model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ahmad Makui - Ayub Rahimzadeh
تعداد صفحات مقاله: 6

187. Modeling Diminishing Returns in Multi-Mode Resource- Constrained Project Planning by Genetic Algorithms

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Reza Tavakkoli-Moghaddam - Nima Safaei - Sahab Bidgoli-Kashani
تعداد صفحات مقاله: 11

188. Modeling of a Push-Pull Production Control System with Constant WIP and Unreliable Equipment

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehmet Savsar
تعداد صفحات مقاله: 14

189. Monitoring vendors performance using AHP joint with traceable control charts

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Saied Rasul Hosseini Baharanchi - Imam Hossein
تعداد صفحات مقاله: 9

190. Multi-Objective IP Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Javad Nematian - Kuorosh Eshghi - Mojtaba Mazaheri
تعداد صفحات مقاله: 11

191. Multi-Response Simulation Optimization Using Genetic Algorithm Within Desirability Function Framework

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Hamid Reza Pasandideh - Seyed Taghi Akhavan Niaki
تعداد صفحات مقاله: 14

192. Optimization of design and manufacturing processes for ultrasonic machining by using an intelligent system

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Morteza Sadegh Amalnik
تعداد صفحات مقاله: 11

193. Optimization of design and manufacturing processes for wire-electrochemical spark machining by using an expert system

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Morteza Sadegh Amalnik
تعداد صفحات مقاله: 11

194. Optimization of electro-discharge texturing for sheet rolled metal by using an expert System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Morteza Sadegh Amalnik
تعداد صفحات مقاله: 11

195. Performance assessment of education institutions through interval DEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Mohallati - Faranak Hosseinzade Saljooghi
تعداد صفحات مقاله: 14

196. Relationship analysis in B2B marketing: Nilper co. case study

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Bahman Ajdary - Delbar Jafarpour
تعداد صفحات مقاله: 10

197. SQFD: Designing a Comprehensive Quality Function Deployment (QFD) for Service Applications

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Arash Shahin
تعداد صفحات مقاله: 17

198. The Geometric programming in Joint Production and Marketing Planning

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Saeidi Mehrabad - Mir-Bahador Aryanezhad - Maryam Esmaeili - Mehdi Abbasi
تعداد صفحات مقاله: 12

199. Use of Information Technology for Organizational Agility in Iranian Firms

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Fathian - Roxana Fekri
تعداد صفحات مقاله: 13

200. VALUATION OF FINANCIAL DERIVATIVES USING MONTE CARLO SIMULATION

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amirreza Shafaat - Pirooz Yousefpoor
تعداد صفحات مقاله: 17

201. Website Performance Analysis: a Case Study

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Abedin - Babak Sohrabi
تعداد صفحات مقاله: 6

202. e-Tracking: A Barcode Solution in IRAN`s Automotive Industry

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Fathian - Riazifar
تعداد صفحات مقاله: 17

203. تخمین بهای تمام شده کالا با تکنیکهای داده کاوی Data mining for cost estimation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا زارع میرک آبادی - فضل الله ادیب نیا
تعداد صفحات مقاله: 9