انجمن مهندسی صنایع ایران

1. بررسی تاثیر زمان حمل بر مسائل جریان کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزیتا کرمی پور - Bernard PENZ
تعداد صفحات مقاله: 14

2. برنامه ریزی اتوماتیک ربات برای سیلینگ (CARP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا توکلی بینا - آرش شیرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 15

3. برنامه زمان بندی در محیط عملی با اطلاعات خام و وقایع پیش بینی نشده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول شفایی
تعداد صفحات مقاله: 12

4. به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمدرضا علی حسینی - رضا توکلی مقدم - مسعود ربانی
تعداد صفحات مقاله: 16

5. بهینه سازی نرخ هزینه در روش نمونه گیری پیوسته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا حجی
تعداد صفحات مقاله: 9

6. بهینه سازی هم زمان تولید و پایایی سیستم های آبی - حرارتی متوالی به کمک یک الگوریتم ژنتیک خاص

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس یزدی - داود فرخزاد
تعداد صفحات مقاله: 32

7. تحلیل و طراحی مدل اطلاعاتی در سیستم های ساخت یکپارچه کامپیوتری برای برقراری پیوند اطلاعاتی میان طراحی و ساخت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا توکلی بینا - فرهاد عامری
تعداد صفحات مقاله: 28

8. توسعه روشی برای ارزیابی دقت موتورهای جستجو در اینترنت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید منصور - علی عباس خسروی
تعداد صفحات مقاله: 24

9. توسعه مدل AHP در شرایط عدم اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا اسکندری - محمدجواد اصغرپور
تعداد صفحات مقاله: 19

10. حل مساله تشکیل سلول با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ستاره مردان - رضا توکلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 16

11. رهیافتی نوین در برازش تابع توزیع احتمال به یک جامعه آماری: تصمیم گیری بر روی حدس ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اشراق جهرمی - محمد مدرس یزدی
تعداد صفحات مقاله: 51

12. روش اجزای اصلی در ساخت فاصله اطمینان برای میانگین ستاده های شبیه سازی های پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 19

13. عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر پایه OHSAS 18000

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود بشیری نسب - سیدسروش قاضی نوری
تعداد صفحات مقاله: 14

14. مدل ریاضی زمان بندی خدمه راه آهن بر پایه شبکه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی سپهری - عباس حاج فتحعلی ها
تعداد صفحات مقاله: 25

15. مدل سازی مفهومی MRPII-ERP به وسیله UML

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدکمال چهارسوقی - امیر البدوی - مهدی ساعی
تعداد صفحات مقاله: 34

16. موجودی اطمینان بهینه در سیستم موجودی چند محصولی با محدودیت سرمایه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا حجی - رسول حجی
تعداد صفحات مقاله: 10

17. نقش AS/RS در محیط CIM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا توکلی بینا - حمید لایق میرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 25

18. نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نقی مصلح شیرازی - علی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 18

19. نگرشی نو در انتخاب افراد و اعمال عملگرها در الگوریتم های ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - فرید خوش الحان
تعداد صفحات مقاله: 7

20. پیاده سازی کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLCها) بر روی سیستم های تولید اتوماتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی صنیعی منفرد - زهره سادات حسینی - رضا عزمی
تعداد صفحات مقاله: 23

21. کاربرد جستجوی ممنوع برای حل مساله استقرار و تخصیص

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - محمدرضا ولدی
تعداد صفحات مقاله: 19

22. کاربرد روش جستجوی ممنوع برای حل گونه ای خاص از مدل های توزیع چند کالایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کوروش عشقی - سیاوش پاسالار
تعداد صفحات مقاله: 24

23. کاربرد شبکه های پتری در تعیین تعداد AGVها در سیستم های تولید منعطف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی سپهری - حسین تهرانی نیک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 19

24. A Dynamic Programming Heuristic for Single-Batch Processing Machine Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Fariborz Jolai
تعداد صفحات مقاله: 9

25. A Heuristic to Find Cyclical Planning Solution for Locomotives Assignment Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Koorush Ziarati
تعداد صفحات مقاله: 15

26. Bilevel Programming Solution by Genetic Algorithms

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: HEJAZI - MEMARIANI - JAHANSHAHLOO - SEPEHRI
تعداد صفحات مقاله: 19

27. Dynamic Multiperiod Production Planning Problem with Semi-Markovian Variable Cost

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Azaron - Kianfar
تعداد صفحات مقاله: 11

28. Finding a Common Set of Weights in Fuzzy DEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: SAATI M - MEMARIANI - JAHANSHAHLOO
تعداد صفحات مقاله: 19

29. Material Planning for a Multi-Products System Under TOC

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ghazanfari - Golmohammadi
تعداد صفحات مقاله: 16

30. New Models for Land Leveling Optimization

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Modarres - Hossein Shams
تعداد صفحات مقاله: 18

31. α-cut Based Possibilistic Programming

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1380
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S. SAATI M - A. MEMARIANI - JAHANSHAHLOO
تعداد صفحات مقاله: 10