چاپ
دسته: اخبار انجمن

حکمرانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران بر سرمایه های ملی را تبریک عرض نموده و موفقیت ایشان در صیانت از سهم نسل های آینده را آرزومندیم.

دکتر مهدی غضنفری | رئیس صندوق توسعه ملی