ادامه مطلب: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه الزهرا با هدف ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در کلیه بخش های مهندسی صنایع، فراهم آوردن امکان هم اندیشی و تبادل نظر بین اساتید و کاربران در شاخه های مختلف مهندسی صنایع، افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت، رصد فعالیت های علمی در حوزه مهندسی صنایع و دست یابی به آخرین یافته های پژوهشی، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع را با همکاری دانشگاه ها، مراکز علمی، دستگاه های اجرایی و سازمان ها و بنگاه های دولتی و خصوصی برگزار می نمایند.

 

برای ارسال مقالات خود به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

  • برگزار کنندگان: انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه الزهرا
  • مهلت ارسال مقالات: 15 آبان

  • زمان برگزاری: 2 و 2 بهمن 1398
  • وب سایت کنفرانس: iiiec.ir

ادامه مطلب: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

برای ارسال مقالات خود به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

  • برگزار کنندگان: انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه الزهرا
  • مهلت ارسال مقالات: 15 آبان

  • زمان برگزاری: 2 و 3 بهمن 1398
  • وب سایت کنفرانس: iiiec.ir