ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

اعضاء هیأت مديره دوره دهم انجمن مهندسی صنایع ایران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 04-02-1398 و جلسه هیات مدیره مورخ 11-02-1398

 

 

دکتر مهدی فتح اله / رییس هیات مدیره

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ دبیر و نایب رئیس هیات مدیره

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

دکتر کیا پارسا/ عضو هیات مدیره و خزنه دار

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

دکتر مجید شخصی نیایی

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

دکتر امیرعباس شجاعی

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

دکتر سید فرهنگ فصیحی

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

دکتر عمران محمدی

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

دکتر ابوالفضل میرزازاده/ عضو علی البدل

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

مهندس ایمان نعمت اللهی/ عضو علی البدل

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

مهندس غلامرضا مقیمی / بازرس انجمن

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 

مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس علی البدل

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

 ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره دهم)

ادامه مطلب: اعضاء هیأت مديره انجمن (دوره نهم)

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 25-5-1396

دکتر مهدی فتح ا…/ رئیس هیات مدیره

مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ دبیر و نایب رئیس

دکتر کیا پارسا / عضو هیات مدیره و خزنه دار

دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره

دکتر سید فرهنگ فصیحی/ عضو هیات مدیره

دکتر عمران محمدی/ عضو هیات مدیره

مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن

ادامه مطلب: هیات مدیره دوره اول

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 19/8/1378

 

دكتر ميرمهدي سيداصفهاني / رئیس هیات مدیره

دكتر محمدمهدي سپهري / نایب رئیس هیات مدیره

دكتر محمد مدرس يزدي / عضو هیات مدیره و خرانه دار انجمن

دكتر علينقي مشايخي / عضو هیات مدیره

دكتر حسن فريداعلم / عضو هیات مدیره

دكتر محمدعلي شفيعا / عضو هیات مدیره

دكتر كاوه محمد سيروس / عضو هیات مدیره

مهندس سيد فرهنگ فصيحي / بازرس اصلی

ادامه مطلب: هیات مدیره دوره دوم

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 18/7/1379

 

دكتر محمد حسین سلیمی / رئیس هیات مدیره

دكتر محمدمهدي سپهري / نایب رئیس هیات مدیره

مهندس حسین اکبری / خرانه دار انجمن

مهندس سید علیرضا شجاعی / عضو هیات مدیره و دبیر

دكتر محمد علی شفیعا / عضو هیات مدیره

دكتر عزیزالله معماریانی / عضو هیات مدیره

دكتر حسن فرید اعلم / عضو هیات مدیره

مهندس سيد فرهنگ فصيحي / بازرس اصلی

ادامه مطلب: هیات مدیره دوره سوم

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 16/8/1380

 

دكتر سید محمد سید حسینی / رئیس هیات مدیره

دكتر محمدمهدي سپهري / نایب رئیس هیات مدیره

دكتر رسول حجی / خرانه دار انجمن

دكتر حسن فرید اعلم / عضو هیات مدیره

مهندس سید علیرضا شجاعی / عضو هیات مدیره

مهندس جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره

 مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

ادامه مطلب: هیات مدیره دوره چهارم

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 24/4/1383

 

دكتر علی حاج شیر محمدی / رئیس هیات مدیره

دكتر محمدعلی شفیعا / نایب رئیس هیات مدیره

دكتر رضا سمیع زاده / خرانه دار  و دبیر انجمن

دكتر محمدرضا اکبری جوکار / عضو هیات مدیره

دكتر میرمهدی سید اصفهانی / عضو هیات مدیره

دكتر  جمشد ناظمی / عضو هیات مدیره

دكتر محمدرضا امین ناصری / عضو هیات مدیره

مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

ادامه مطلب: هیات مدیره دوره های پنجم

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 27/10/1384

 

دكتر محمد علی شفیعا / رئیس هیات مدیره

دكتر محمدرضا امین ناصری / نایب رئیس هیات مدیره

دكتر رضا سمیع زاده / خرانه دار او دبیر نجمن

دكتر محمدرضا اکبری جوکار / عضو هیات مدیره

دكتر جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره

دكتر میر مهدی سیداصفهانی / عضو هیات مدیره

دكتر بهرام جلوداری ممقانی / عضو هیات مدیره

مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

ادامه مطلب: هیات مدیره دوره ششم

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 30/7/1386

 

دكتر محمدرضا اکبری جوکار / رئیس هیات مدیره

دكتر محمدرضا امین ناصری / نایب رئیس هیات مدیره      

دكتر رضا سمیع زاده / خرانه دار و دبیر انجمن

دكتر بهروز ریاحی / عضو هیات مدیره         

دكتر جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره

مهندس هوشنگ رستمیان / عضو هیات مدیره

مهندس محمود دودانگه / عضو هیات مدیره

مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی

انجمن مهندسی صنایع ایران

اعضاء هیأت مديره دوره هشتم انجمن مهندسی صنایع ایران

صورتجلسه مجمع عمومي 91/11/1

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691