انجمن مهندسی صنایع ایران
 1. محمدعلی شفیعا / دکتری تكنولوژی / دانشگاه علم و صنعت ایران
 2. علیرضا معینی مهندسی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه علم و صنعت ایران
 3. محمدمهدی سپهری / دکتری تحقیق در عملیات / دانشگاه تربیت مدرس
 4. عزیزاله معماریانی / دکتری تحقیق در عملیات / دانشگاه تربیت مدرس
 5. محمد مدرس یزدی / دکتری مهندسی سیستم ها/ دانشگاه صنعتی شریف
 6. محمدهادی چمران / كارشناسی ارشد اقتصاد / دانشگاه صنعتی شریف
 7. رسول حجی / دکتری مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات / دانشگاه صنعتی شریف
 8. كاوه محمد سیروس / دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها / دانشگاه صنعتی امیركبیر
 9. سودابه نامدار زنگنه / كارشناسی ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه الزهرا
 10.  محمد صالح اولیاء / دکتری مهندس صنایع / دانشگاه یزد
 11. علی حاج شیرمحمدی / كارشناسی ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه صنعتی اصفهان
 12. رضا سمیع زاده / كارشناسی ارشد مهندسی صنایع / دانشگاه الزهرا
 13. میرمهدی سیداصفهانی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه صنعتی امیركبیر
 14. سیدمحمد معطرحسینی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه امیرکبیر
 15.  میربهادر قلی آریانژاد / دکتری تحقیق در عملیات / دانشگاه علم و صنعت ایران
 16. سید حسام الدین ذگردی / دکتری مهندسی صنایع / دانشگاه تربیت مدرس

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691