انجمن مهندسی صنایع ایران

فصل اول -كليات و اهداف

ماده1:انجمن مهندسي صنايع ايران، كه ازاين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، با اهداف زير تشكيل مي‌گردد:

-   توسعه و گسترش كاربرد مهندسي صنايع در ايران؛

-   ارتقاي دانش مهندسي صنايع؛

-   توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص در زمينه مهندسي صنايع؛

- بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي مهندسي صنايع در سطح كشور، با توجه به ويژگي‌هاي كشور ايران.

ماده 2: انجمن، موسسه‌اي‌ است غير انتفاعي است كه در زمينه‌هاي علمي، پژوهشي و آموزشي فعاليت مي‌كند. انجمن از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن است.

ماده 3:مركز انجمن در شهر تهران بوده و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن‌هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور ايجاد شود.

تبصره 1:در صورت تغيير نشاني انجمن، هيات مديره مي‌تواند در صورت لزوم، نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام نمايد. به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي يا كثيرالانتشار اعلام و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي است.
فصل دوم -وظايف و فعاليت‌ها

ماده 5:به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده 1 اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد آورد:

1-5- ايجاد روابط علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با دانش مهندسي صنايع سر و كار دارند؛

2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي در زمينه مهندسي صنايع به منظور نشر تجربه‌هاي علمي و پژوهشي و مبادله اطلاعات و ايجاد زمينه‌هاي همكاري در ارتقاي كمي و كيفي طرح‌ها؛

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز؛

4-5- تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛

5-5- انتشار كتب و نشريات علمي؛

6-5- ارائه‌ي خدمات آموزشي و پژوهشي.
فصل سوم -انواع و شرايط عضويت

ماده 6:انواع عضويت

1-6- عضويت پيوسته: اعضاي هيات‌هاي علمي دانشكده‌هاي مهندسي صنايع كشور و تمامي افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از گرايش‌هاي رشته مهندسي صنايع باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2-6- عضويت وابسته: كساني كه حداقل داراي درجه كارشناسي در رشته مهندسي صنايع و رشته‌هاي مرتبط باشند و كارشناساني كه مدت 5 سال به نحوي در يكي از زمينه‌هاي مهندسي صنايع شاغل باشند.

3-6- عضويت دانشجويي: دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي رشته‌هاي مهندسي صنايع به تحصيل اشتغال دارند.

4-6- عضويت افتخاري: شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي مديريت حايز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي ارزنده‌اي نموده باشند.

5-6- عضويت حقوقي: سازمان‌هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مرتبط فعاليت دارند، مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1:اعضاي وابسته اي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از گرايش‌هاي مهندسي صنايع هستند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات مديره مي‌رسد، ميتوانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2:اعضاي حقوقي به مثابه، عضو پيوسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده 7:هر يك از اعضا، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد. حق عضويت اعضاي حقوقي و حقيقي با يكديگر از نظر ميزان حق عضويت متفاوت است و توسط هيات‌مديره به مجمع عمومي پيشنهاد مي‌شود.

تبصره 1:پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2:اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8:عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي.

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه.

3-8- تصويب هيات مديره.

4-8- در مواردي كه ادامه عضويت شخصيتي حقيقي يا حقوقي، مي‌تواند به شهرت و اعتبار انجمن لطمه وارد كند، هيات مديره اين اختيار را دارد كه به عضويت وي خاتمه دهد.

تبصره 1:تاييد خاتمه‌ي عضويت با هيات مديره است.
فصل چهارم -اركان انجمن

ماده 9:اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي  ب: هيات مديره  ج: بازرس

الف: مجمع عمومي

ماده 10:مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يك‌بار تشكيل مي‌شود و با حضور نصف به‌علاوه يك نفر از اعضاي پيوسته انجمن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي حاضران معتبر است.

2-10- در صورتيكه در دعوت نخست، مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله‌ي حداقل 20 روز بعد تشكيل شده و با هر تعداد عضو پيوسته حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

3-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در مواردي كه از وظايف مجمع عمومي عادي نباشد با دعوت هيات مديره يا بازرس و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

تبصره 1:دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي يا درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل چهارده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره 2:يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع فوق العاده نمايند مشروط بر اين‌كه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشند و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيات مديره و بازرس تصريح نمايند.

تبصره 3:در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه‌ي مجمع عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است. در چنين جلسه‌ي مجمع عمومي، تعداد حاضرين در جلسه‌ نبايد كمتر از دو سوم اعضاي پيوسته باشد و هيات رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهند شد.

ماده 11:وظايف مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده

1-11- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس؛

2-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره؛

3-11- تعيين ميزان حق عضويت؛

4-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه؛

5-11- عزل هيات مديره و بازرس؛

6-11- تصويب انحلال انجمن؛

7-11- استماع گزارش رييس هيات مديره از عملكرد هيات مديره؛

8-11- استماع، بررسي و تصويب پيشنهادات و گزارش‌هاي بازرس انجمن؛

9-11- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن كه به تصويب هيات مديره رسيده است؛

10-11- تعيين روزنامه كثيرالانتشار.

تبصره 1:مجامع عمومي توسط هيات رييسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره2:اعضاي هيات رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود، در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره 3:اعضاي هيات رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.

تبصره 4:مجمع عمومي فوق‌العاده به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي 4-11، 5-11 و 6-11 تشكيل مي‌شود.

تبصره 5: برگزاري مجمع عمومي عادي، مي‌تواند به صورت الكترونيكي نيز انجام پذيرد. برگزاري نخستين‌بار چنين مجمعي به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده امكان‌پذير است.
ب: هيات مديره

ماده 12: هيات مديره‌ي انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل است كه براي مدت 3 سال با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

1-12- عضويت در هيات مديره افتخاري است.

2-12- هيات مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر را به عنوان نايب رييس و يك نفر را به عنوان خزانه‌دار، انتخاب مي‌نمايند.

3-12- عضویت در هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع است.

4-12- تمامي اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رييس يا نايب رييس هيات مديره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رييس يا نايب رييس هيات مديره معتبر است.

5-12- هيات مديره موظف است حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوت‌نامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيات مديره حداقل يك هفته است.

6-12- جلسات هيات مديره با حضور حداكثر اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار راي موافق، معتبر است.

7-12- تمامي مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود.

8-12- شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه‌ي متوالي و يا پنج جلسه‌ي متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقي‌مانده‌ي دوره‌ي عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10-12- شركت بازرس در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

11-12- هيات مديره موظف است ظرف چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه باصورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره 1:تركيب اعضاي هيات مديره بر اساس آخرين مصوبه كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران است.

تبصره 2:هيات مديره از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاييد مي‌شود و مسووليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت. اداره‌ي انجمن تا زمان تاييد هيات مديره جديد بر عهده هيات مديره قبلي خواهد بود.

ماده 13:هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي؛

2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آن‌ها؛

3-13- هيات مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به‌استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام دهد؛

4-13- جز درباره موضوعاتي كه به‌موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره‌ي آن‌ها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيات مديره كليه‌ي اختيارات لازم براي اداره‌ي امور را دارد، به شرط آن كه حدود موضوع فعاليت انجمن را رعايت كرده باشد؛

5-13- تهيه‌ي گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مراجع ذي‌صلاح در موعد مقرر؛

6-13- اقامه‌ي دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل حق توكيل غير؛

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي؛

8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن؛

9-13- جلب هدايا و كمك هاي مالي؛

10-13- اهداي بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي؛

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور؛

12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛

13-13- انتخاب و به كار گماردن دبير انجمن و تهيه‌ي شرح وظايف، حقوق و اختيارات ايشان.

ج : بازرس

ماده 14:مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال از بين اعضاي انجمن انتخاب مي‌نمايد.

تبصره 1:مسووليت بازرس افتخاري است و انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

1-15- بررسي اسناد، دفاتر مالي و گزارش سالانه‌ي هيات مديره انجمن و تهيه‌ي گزارش و ارائه‌ي آن به مجمع عمومي؛

2-15- گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

تبصره 1:كليه‌ي اسناد و مدارك انجمن، در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.
فصل پنجم -گروه هاي علمي انجمن

ماده 16:انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايف تعيين شده به فعاليت مي‌پردازند.

1.كميته‌ي گروه‌هاي تخصصي؛ 2.كميته‌ي آموزش و پژو هش و خدمات مهندسي؛3 .كميته‌ي انتشارات؛ 4.كميته‌ي آمار و اطلاعات؛ 5. كميته‌ي پذيرش و روابط عمومي؛ 6.كميته‌ي گرد همايي هاي علمي؛ 7.كميته‌ي دانشجويي (كانون دانشجويان مهندسي صنايع ايران) 8.كميته‌ي بهترين‌ها؛ 9. كميته‌ي امور بين‌الملل.
فصل ششم -بودجه و مواد متفرقه

ماده 17:منابع مالي انجمن عبارتند از :

1-17- حق عضويت اعضا؛

2-17- در آمدهاي ناشي از ارائه‌ي خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌اي؛

3-17- دريافت هدايا و كمك‌ها.

تبصره 1: تمامي عوايد و درآمد هاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.       

ماده 18:درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت وشرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

ماده 19:تمامي وجوه انجمن در حساب اختصاصي به نام انجمن نزد بانك هاي كشور نگهداري مي شود.

 ماده 20:هيچ يك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته وخود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

ماده 21 :تمامي مدارك و پرونده هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود و در مواقع مراجعه‌ي بازرس يا ساير مراجع صلاحيت دارد دراختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22:هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي تحقيقات و فناوري معتبر است

ماده 23 :انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را، به نام انجمن ندارند.

 ماده 24 :در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع ، هيات تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ، كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25 :سال مالي انجمن از اول مهر ماه هر سال آغاز مي‌شود.

ماده 26 :اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 26 ماده، 57 زير ماده و 20 تبصره در جلسه مورخ 18/12/1395 مجمع فوق العاده انجمن به تصويب رسيد.

 

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691