انجمن مهندسی صنایع ایران

نهاد ساماندهی نظام تجاری شهرها جهت تقویت توان کارشناسی خود از دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی صنایع و 9 رشته دیگر دعوت به همکاری نموده است.

متقاضیان می توانند تا 20 آبان ماه نسبت به تکمیل فایل پرسشنامه استخدام و ارسال الکترونیکی آن اقدام نمایند. link204