شرکت سرمایه گذاری جسورانه جوانه، از علاقمندان به برعهده گرفتن یک نقش چندوجهی، دعوت به همکاری نموده است. link235