جلسه تحلیل ظرفیت خلق ثروت کسب و کارهای لجستیک پیشرفته، ظهر دوشنبه، ساعت 13 تا 15 برگزار می شود.

سخنرانان

  • دکتر میرسامان پیشوایی
  • دکتر مجتبی سلیمانی سدهی
  • دکتر مرتضی باقری

 

ورود به جلسه در بستر Adobe Connect از طریق این پیوند امکان پذیر است: link179