در جلسه روز جمعه ساعت 18 تا 20، به روش ها و تکنیک های کاربرد علم داده در بازاریابی و چالش های پیاده سازی آن پرداخته می شود. link237